قهرمانی رئالمادرید در لالیگا پس از 5 سال

Shargh - - ورزش -

رئالمادرید با شکســت مــالاگا قهرمان لالیگا شــد و بارســلونا با وجود پیــروزی در جایگاه دوم قرار گرفت. دو دیدار هفته آخر لالیگا یکشنبهشب برگزار شــد که در مهمترین بازی، رئالمادرید برابر مــالاگا قرار گرفت. تیــم مادریدی توانســت با دو گل میزبان را شکســت دهد و قهرمان لالیگا شود. در دیگــر دیدار همزمان بارســلونا برابــر ایبار قرار گرفت و توانســت شکســت 2-صفــر را با پیروزی 4 بر 2 عــوض کند. با این حال این بــرد تأثیری در قهرماننشــدن مادریــد نداشــت. رئالمادریــد با این پیروزی 93امتیازی شــد و توانســت با هدایت زینالدیــن زیــدان پــس از پنج ســال قهرمانی در لالیــگا را تجربــه کند. این قهرمانی سیوســومین قهرمانی رئال در تاریخ لالیگا بود. بارســلونا با 90 امتیاز نایبقهرمان لالیگا شــد. لیونل مسی هم با 37 گل آقــای گل این فصل شــد. زینالدین زیدان پس از اولین قهرمانیاش در لیگ اسپانیا در قواره سرمربی گفت: «لالیگاي اســپانیا سختترین لیگ دنیاســت. آنها در طول فصل متحــد بودند و این در رقابتهای لالیگا کلیدی اســت. همه شایسته تمجید هستند، اما بالاتر از همه، بازیکنان سزاوارند. امروز شــادترین روز من بهعنوان مربی است. با این باشــگاه تمام عناوین را فتح کردهام و قهرمانی در لالیگا بهترین است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.