خرمشهر آزاد شد ولی...

Shargh - - صفحه اول - سالار سیفالدینی

جنگ عراق بــا ایران کــه آزادی خرمشــهر یکی از نمادهای مهم آن اســت، یــک کنــش نظامیدفاعــی صــرف نبود. ایــن جنگ )که بهدرســتی بــه دفاع مقدس تعبیر میشود( آتش زیر خاکستری بود که مقدمات روانــی و سیاســی آن از دوره عبدالکریم قاســم در بغداد ریخته شــد و درســتتر آن است که از آن به یک «جنــگ تمدنی» تعبیر شــود؛ زیــرا تقریبا همه جهــان عرب در ایــن جنگ با صدامحســین و افکار و اعمال وی همــراه بودند؛ هرچند ایران توانســت از طریق ســوریه، یک شــکاف مهم در این ائتلاف به وجــود آورد. تفکر و ایدئولوژی حاکم بر حزب بعث و بخشهای عمدهای از عربگرایان منطقه، اصولا با موجودیت تمدنی ایران در منطقه مشکل ذاتی دارد و هشــت ســال جنگ تحمیلی نمونه بارز آن است؛ امــا ایرانیها پس از پیروزی، به یک موضوع بســیار مهم کمتر توجــه کردند و آن لــزوم غلبه بر روح و انگیزههــای معنــویای بود که از پیشــرانهای این جنگ به شــمار میرفت. جنگ صــدام علیه ایران، جنگی با ماهیتی ایدئولوژیک بود. ایران توانســت در نهایت حاملان اصلی این ایدئولوژی را شکست دهد؛ بدون اینکه توجه لازم را به نفوذ خزنده اندیشههای خطرناک بعث در منطقه داشته باشد. صدامحسین با «محمره» خواندن خرمشهر و «خفاجیه» دانستن سوســنگرد، به این شهرها تاخت و در دوران اشغال نیز نام شهر را عملا تغییر داد. اکنون سه دهه پس از پایان جنگ، محافلی نیمهرسمی در خوزستان ظهور کردهاند که مدافع همان ارزشها هستند و متأسفانه گاهی تریبونهای عمومی را نیز دستاویز این کار قرار میدهند. ســال گذشــته یکی از نمایندگان مجلس، ضمن بستنشینی در فرمانداری، از تلاشهای پشت پردهاش برای تغییر نامهای خرمشــهر، سوســنگرد، ماهشــهر، شادگان و آبادان به اســامی «بعثی» خبر داد و اســتدلالکرد مردم این شــهرها خود باید نام شهرشــان را انتخاب کنند! این اســتدلالِ سست که چون «عدهای» از مردم این منطقه عربزبان هستند، پس باید نام عربی برای این شــهرها انتخاب کرد، از هیچ اصلی جز قواعد آنارشیسم پیروی نمیکند! چرا هنگامی که نوبت دفاع از اســتان خوزستان در برابر دشــمن وحشی بود، همه مردم ایران وظیفه داشتند از ذره ذره این خاک و مردم آن )فارغ از قومیتشان( دفــاع کنند! آیا میتوان اســتدلال کرد چون مردمی در ایــن ناحیه حضور دارند، مشــارکت خراســانی و مازندرانی در جنگ فاقد موضوعیت بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.