مردم تصمیم گرفتند همه به قطار انقلاب بازگردند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

رئیسجمهوری روز گذشته به همراه اعضای هیئت دولت یازدهم در نخســتین برنامههای خــود پس از پیروزی در انتخابات ریاســتجمهوری و بعد از دیدار بــا مقام معظم رهبری با حضور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( با آرمانهای بنیانگذار کبیر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.