29 اردیبشهت ادامه دوم خرداد

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

سالگرد دوم خرداد 76 در حالی رسید که فعــالان سیاســی، انتخابات بیســتونهم اردیبشهت را با آن حماسه مقایسه کرده و این انتخابــات و نتایــج آن را متأثــر از خرداد 76 و هدایت رئیس دولت اصلاحات دانستند.

دراینبــاره، محمد نعیمیپور، با اشــاره به بیستمین سالگرد حماسه دوم خرداد سال 76 گفت: در آن دوره فضای باز سیاســی ایجاد شد و مردم توانســتند آزادانه حرفهایشان را بدون احساس خطر از جانب دولت بیان کنند. همین فضا چهره ماندگاری از رئیس دولت اصلاحات بر جای گذاشــت که تاکنون هم اثرات آن باقی مانده است.

او گفــت رفتار صحیــح در دولــتداری و مــردمداری خاتمی ســرمایه اجتماعی بزرگی را بــه وجود آورد که هنوز مــردم از آن به نحو احسن استفاده میکنند.

عبدالله ناصری هم، درباره نتیجه انتخابات در ۲۹ اردیبهشت گفت: قطعا رأی مردم در ۲۹ اردیبهشــت ۹6 تداوم دوم خرداد 76 است که در آن شخصیتی چون رئیس دولت اصلاحات سکان امور اجرائي کشور را به دست میگیرد و امروز مشــاهده میکنیم که پیامش مردم را به پای صندوقهای رأی میآورد.

او گفت: در دوم خرداد 76 مردم خواســتار مطالباتی در چارچوب قانون کشــور شدند که مــدت زیادی نادیده گرفته شــده بودند. در ۲۹ اردیبهشــت نیز مــردم در همان مســیری گام برداشــتند که ۲۰ ســال پیش عــدهای دیگر به تفکر اصولگرایی مخصوصــا بخش رادیکالی آن که چندین دوره مجلس و ریاستجمهوری را برعهده داشتند، نه گفتند.

محمد کیانــوشراد هم، دربــاره رأی مردم در روز ۲۹ اردیبهشــت گفت: نتیجهای که ۲۹ اردیبهشــت از صندوقها بیرون آمد، میتواند تداوم تلقی دوم خرداد 76 باشد.

او گفت: همان اهدافی که در سال 76 مردم به دنبالش بودند در رأی به روحانی نمایان شد. این نماینده مجلس ششــم یادآور شد: در دوم خرداد 76 جامعه به دنبال فضای باز سیاسی، مشارکت گسترده، دستیابی به حق حاکمیت در زندگی و معیشت خود بودند.

محمدجواد حقشــناس هم دربــاره نتایج دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری گفت: قطعا دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری یک اتفاق بزرگ در تاریخ سیاسی کشور خواهد بود. در تحولات سیاســی هر مملکت روزهای تاریخی وجود دارد، در کشــور ما نیز ۲۲ بهمن، دوازدهــم فروردین، دوم خــرداد، ۲۲ خرداد و هفتم اســفند روزهایی اســت که در خاطره و حافظه تاریخی کشــورمان ثبت شده است. ۲۹ اردیبهشــت نیز این ظرفیت را دارد که در زمره این روزها قرار بگیرد و یکی از قلههای تاریخی ایران معاصر باشد.

او گفت: در آینــده مطالب زیادی از این روز گفته خواهد شــد؛ تحلیلها و مقالات مفصلی در باب ایــن اتفاق بزرگ به رشــته نگارش در خواهد آمد. به نظر میرســد بعد از سال 76 و ۸۸ انتخابات ۹6 اولین انتخابات دوقطبی است که با مشــارکت حداکثری رقم میخورد. برای خیلیها متصــور نبود که مردم پای صندوقها بیایند و مشارکت 7۳ درصدی را رقم بزنند.

این فعال سیاســی به اختلاف رأی میان دو نامزد اصلی اشاره و عنوان کرد: روحانی فاصله ۲۰درصدی نســبت به رقیب خودش داشــت؛ آن هــم هنگامی که علاوه بــر هفتههای اخیر در سهسالونیم گذشته آماج حملات تبلیغاتی نامتصــوری بود که حتی برخی دولت را تحقیر کردند. رســانههای عمومی و تیمهای بسیاری شبانهروز عملکرد دولت را زیر سؤال میبردند.

او ادامــه داد: این جریانها و گروهها آنقدر ایــن رفتارها را تکرار کرده بودند که خودشــان هم باورشان شــده بود توانســتهاند اثرگذاری لازم را در ذهن مردم داشــته باشند و عملکرد دولــت را پاک کننــد؛ امــا در روز انتخابات ما شاهد صفهای متراکمی بودیم که افراد برای رأیدادن حتی چندین ســاعت بــا وجود گرما ایستادند تا رأی خود را به صندوق بیندازند.

حقشناس گفت: این انتخابات شوک جدی را به بدنــه جریان اصولگــرا وارد کرد. به نظر میرســد که این هفته، هفته سختی برای آنها باشد.

او به دیر اعلامشــدن نتایج اشــاره و عنوان کرد: تقریبا همه پذیرفتــه بودند که آرا به نفع کــدام نامــزد در صندوقها ریخته شــده؛ اما نمیدانم به چه دلیلی اعلام نتایج تا ســاعت ۱۴ طــول کشــید. ما بایــد به ســخنان رهبری توجــه کنیم که گفت در این ماجرا پیروز اصلی انتخابات مردم هستند و باید به نظر آنها احترام بگذاریم.

حقشــناس تأکید کــرد: حداقــل باید وزیر کشــور، فرماندار یا اســتاندار از مردم به خاطر طولانیشــدن صفها عذرخواهــی میکردند. میدانــم کــه ایــن روز ماننــد بقیــه روزهای تاریخساز در ذهن مردم باقی خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.