فرقانیسم هنوز زنده است

نگاهي به كارنامه و انديشه نخستين گروه تروريستي پس از انقلاب در سالگرد اعدام گودرزي

Shargh - - سیاست -

حســين جلالي:

ســوم خردادماه ســالروز اعدام اکبر گودرزی، رهبر گروهک فرقان اســت. چندی پیش در جریان تبلیغات ریاســتجمهوری، وزیر بهداشــت در ســخنرانی خود در مشهد گفت: «من هم مناظرهها را نگاه میکنم و مثل همه مردم ایران غصه میخورم». او بــا بازخوانی عقاید گروه فرقــان و امثال جبیبالله آشوری، نگرانی خود را درباره رویهای که منجر به ترور شهید مطهری شــد ابراز کرد و گفت: «شهید مرتضی مطهری یکی از متفکرین بزرگ اســلامی بود که جای او امــروز خیلیخیلی خالی اســت. البتــه نمیدانم او را امــروز تحمــل میکردند یا برای او هم حاشــیه درســت میکردند. انســان واقعبین و بزرگی بود، جزء بنیانگذاران انقلاب بود، ولی چطور شد که مطهری به شهادت رسید؟ این موضوع روز ما هم هست».

او در ادامــه به مناظرهها اشــاره کرد و گفت: «من هــم مناظرهها را نگاه میکنم مثل همه شــما و همه مردم ایــران غصه میخورم و فکر میکنم ریشــه آن چیست؟ ریشــهاش هیچ چیز نیست جز خودخواهی، جز خودبینی، جز خودمحوری و جز خودشــیفتگی. از اول اســلام هم که دچار انحراف شدیم خمیرمایهاش همین بود. آن زمان که نه آمریکا بود، نه اسرائیل بود، نه انگلیس بود و همه امت رسولالله بودند. زمانی از فوت پیامبر عظیمالشــأن نگذشته بود که دچار تفرقه شدند».

قاضیزادههاشــمی در ادامه گفــت: «آنها به این دلیل مرحوم مطهری را به شهادت رساندند که گفتند مطهــری طرفدار پولدارهاســت. به عنــوان ام الکفر و مظهر اشــرافیگری ]علیــه او[ حکم صادر کردند و او را کشــتند. یک بار شــهید کامیاب به دلیلی مرا به خانه آشــوری فرستاد. آشوری را میشناختم. خانه او خانــهای گلی بود و نمدی در آن افتاده بود و چالهای وجود داشــت که اجاق او بود و جالب اســت که یک دوچرخه خیلی فرسوده و قدیمی داشت و عینک خود را با سیم و چسب پیچانده بود. ]او[ مظهر فقر بود».

وزیر بهداشــت دوباره به وضعیت امروز اشاره کرد و گفت: «بعضیها هنوز فکــر میکنند باید این مدلی بود و این مدل را تبلیــغ میکنند. ]در جریان تبلیغات انتخاباتــی[ در خیابانهــا دیدم بچههــای عزیزی که تحت تأثیر ]این نگاهها[ هستند تابلو گرفتهاند دستشان که خانه این کس را نشان دهید، آدرس خانه آن کس را نشــان دهید و در تلویزیون ســند علیه این فرد افشا کنید و...»

قاضیزادههاشــمی ادامه داد: «ریشه این کارها در همان تفکر فرقان است. آنها فکر میکردند خودشان اسلام را خوب میفهمند و دیگران خیر؛ بنابراین حکم صادر میکردند. مشــکلی که داریم این اســت که آن خمیرمایــه هنوز وجود دارد. مطهری شــهید این نوع تفکر شــد. معنی این اتفاقها ]در انتخابات[ این است که فرقانیسم نمرده، بلکه هنوز هست. تفکر مجاهدین خلق که لعنت خدا بر آنها باد هنوز هست».

وزیر بهداشت در ادامه از بعضی از مبلغان مذهبی انتقاد کرد و گفت: «واقعا من تعجب میکنم، یک بار هم این را گفتم و به من اشــکال گرفتند که چرا درباره دروغ حرف نمیزنید؟ چرا راجع به غیبت نمیگویید؟ چرا راجع به آبروی مؤمن چیــزی نمیگویید؟ آبروی یک مؤمن را شــما ببرید دیگر قابل جبران نیست. این که دیگر حقالناس است».

او ادامــه داد: «همینجور هاجوواج نشســتهایم و نگاه میکنیــم که همدیگر را زیر ســؤال میبریم و تهمت میزنیم و نســبت ناروا میزنیــم. این از نظرم من عین نگاه چپیها و فرقانیهاست. در حکومتی که قــوه قضائیه دارد و باید هرکســی را که جرم مرتکب میشــود به آن رســیدگی کند و به احــدی هم رحم نکند، آنها ]فرقانیها[ خودشــان تشخیص میدهند، افشاگری میکنند و حکم صادر میکنند».

هاشــمی در ادامه گفت: «شــما از قبل از انقلاب شــاهد بودید. انقلاب کردیم، جنگ کردیم و احساس میکنیم راه را گــم نکردیم. عدهای از راه میرســند، بیریشه و بیاخلاق که ‪۲6 ۲5،‬ سال هم بیشتر ندارند. بعد خبرگزاری و امکاناتی در اختیار آنها قرار میدهند و به هر قیمتی میخواهند قدرتی را تصاحب کنند که به هیچکس وفا نکرده است».

او ادامه داد: «چه فایــدهای دارد؟ اگر همه دنیا را به شــما بدهند، اما بنا باشد متوسل شــوید به فریب مــردم، بــه دروغ و تهمــت و آبروی همــه را ببرید؟ اینجــوری میخواهید منتظر ظهور حضرت باشــید؟ کــه آبــروی همدیگر و کشــورمان را ببریــم. مگر این چیزها را ارزان به دســت آوردیم که به این راحتی به تاراج میدهید و سیاهنمایی میکنید؟ این همه شهید دادیم، خانوادههای اینها دارند ما را میبینند، خجالت نمیکشید ؟».

فرقانسیم چیست؟

نگاهــی اجمالی به گروهک فرقان کمی آدم را گیج میکند. شــاید اصلیترین دلیل این گنگی این باشد که گروه فرقان بیشــتر از اینکه گفتمان مشــخصی داشته باشــد حول حبوبغض شــکل گرفت و لبــاس دین و ایدئولوژی به تن کرد. بههمیندلیل برای شناختن گروه فرقان )یا به تعبیر وزیر بهداشت فرقانیسم( بهتر است به رهبر فکری این جریان یعنی اکبر گودرزی توجه کرد.

محمــد عطریانفــر که در دســتگیری گــودرزی مشــارکت داشــته درباره رهبــر فکری ایــن گروهک میگوید: «گــودرزی حقارتهای خانوادگی داشــت، فردی بلندپرواز بود. ســرخوردگیهایي داشت که به دوران طلبگیاش بازمیگشــت. یادم هست سالهای 56 و 57 در تهــران کانونهایی وجود داشــت که این طلبه منحرف، با ســنی اندک، جماعتــی از بچههای علاقهمند بــه فعالیتهای مذهبی را به ســوی خود جذب میکرد». گودرزی در آن دوران ۲۰ ســال بیشتر نداشت و شروع به تفسیر قرآن کرده بود، برای نمونه «آیــه «ان الله هو التواب الرحیم» را او اینطور ترجمه کرده بود: خداوند پیکارگر انقلابی است!».

وزیــر بهداشــت در صحبتهــای خــود از عقاید حبیبالله آشــوری گفت و خاطــرهای نیز از او تعریف کرد. جالب اســت کــه مرحوم علی دوانــی در کتاب خاطرات خــود از شــهید مطهری روایتــی از او نقل میکند کــه با خاطره دکتر هاشــمی همخوانی دارد. مطهــری درباره آشــوری میگوید «این شــیخ را من ميشناســم، شیخ جســور و روداري اســت، مشهدي اســت. چند وقت پیش هم در مسجد قبا بعد از نماز آقاي مفتــح منبر ميرفــت. مثل اینکه دســتي او را ميگرداند و جسورتر ميکند. آمده بود خانه ما که نیم ســاعت با شما کار دارم؛ ولي بیش از یك ساعت ماند و حال من را گرفت. با جسارت گفت تو نباید در قلهك و بالاي شــهر باشــي، باید بروي میدان شوش و پایین شــهر و میان مردم عادي. گفتم: آشیخ! اگر من با این حجم کار که دارم، بروم میدان شوش میان آن شلوغي دیوانه ميشوم .»

عقاید و خلقیات آشــوری و گــودرزی درخورتوجه اســت. برای نمونه مرتضی الویــری تعریف میکند که «موقعــی که رفتنــد او ]گودرزی[ را دســتگیر کنند، در یــک اتاق ‪×۳ ۴‬با یک زیلوی مندرس و اســباب و اثاثیه فوقالعاده ســاده زندگی میکرد. در همان خانه ۳5۰ هزار تومان پول نقد وجود داشــت! که در آن زمان پول بســیار هنگفتی بود؛ یعنی پول کافی در آن خانه وجود داشت؛ ولی او نان و پنیر میخورد! و زندگی فوقالعاده ســادهای داشــت. گروه فرقان یک گروه واقعا اعتقادی از همان ســنخی بود که میگویند در صدر اســلام هم بودند و از کثرت نماز، پیشانیشــان پینه بســته بود... . طوری گرفتار شــده بودند که هرگز حاضر نبودند خارج از چارچوب فکری خودشان به مسائل دیگری هم فکر کنند .»

گــروه فرقــان در مجموع صــد تا ۱۲۰ نفر بیشــتر نبودند. گــودرزی و مجموعه عوامل تحت نظرش در تهــران حداکثر ۴۰ نفر و عناصــر عملکننده آنها کمتر از ۲۰ نفر ميشــدند. گروه فرقان متأثــر از زمانه خود نقطه تلاقی مبارزات مسلحانه و تروریستی با خوانشی سرمایهستیز )یا شاید ستایش فقر( از دین بود. این گروه اردیبهشــت تا آذر 5۸، در هشت ماه، چندین عملیات ترور داشــتند که در هشــت مورد موفق بودند. به جز شــهیدان مطهری، مفتح و قرنی، در میان ترورشدهها فردی بــه نام حــاج ترخانی - یک شــخصیت مبارز بازاری -هم وجود داشت. او کسی بود که ظاهرا قبل از انقلاب به گودرزی برای فعالیتهای فرهنگی کمک مالی میکرد؛ اما در مقطعی به این نتیجه میرسد که دیگــر نباید از گودرزی حمایت کنــد و کمکهایش را قطع میکند. دراینباره خود گودرزی شــخصا دستور ترور داده بــود. آنها یک فرد یهودی را هم ترور کردند )که معتقد بودند رابط صهیونیســم اســت(. آیتالله آقارضی شــیرازی هــم مانند هاشمیرفســنجانی از ترور جان ســالم به در بــرد. او نوه مرحــوم آیتالله میرزایشــیرازی، مجتهد معروف عصر ناصری، است. از مجموعه اعترافات بازداشتشــدگان مشخص شد در فهرســت ترورها افرادی ازجمله موسویتبریزی و ناطقنوری و ولایتی هم قرار گرفته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.