حامیان رئیسي در تهران تجمع ندارند

Shargh - - سیاست -

شــرق:

به نقل از کانال ابراهیم رئیســي: نیکزاد، رئیس ستاد رئیسي، در نامهای خطاب به وزیر کشور نوشــت: پیرو مکاتبات و پیگیریهای مکرر گذشــته و علیرغم گذشــت چهار روز از اجــرای انتخابات، متأســفانه وزارت کشــور از ارائــه شــفاف نتایــج و تفکیک صندوقهای اخــذ رأی خودداری مینماید. وفق قانون، نتایج شــمارش آرا بــه تفکیک صندوق اعلام گردد. همچنین علی غلامی، ســخنگوی ستاد انتخاباتی حجتالاســلام والمسلمین رئیسی، اعلام کرده است این ســتاد هیچ فراخوانی برای تجمع در تهران یا اســتانهای مختلف صادر نکرده و مخالف جدی چنین اقداماتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.