فضای مجازی روحانی جان! و بازار سرمایه

Shargh - - اقتصاد - فریدون زارعی کارشناس بورس

تمام شــد و نتیجــه هم اعلام شــد. انتخابات ایــن دوره قبــل از آنکه تقابلی باشــد میان جناح اصولگرا و اصلاحطلــب، از نگاه من تقابل نصفه و نیمــه خیلــی چیزهای دیگر بود: احساســات و منطق، ســنت و مدرنیته، تقابــل و تعامل با دنیا، نگاه کوتاهمدت و بلندمدت، شــعار و آگاهی و...؛ همه این تقابلها به کمــک روحانی آمد. در کنار ایــن تقابلهــا، حمایــت شــخصیتهای مقبول و شناختهشــده اعــم از روشــنفکران، هنرمندان، ورزشکاران، رهبران اصلاحات و اعتدال و...، توانایی منحصربهفــرد روحانی و جهانگیری در مناظرات، چهرههــای مثبــت و افتخارآفریــن دولتمردان روحانــی که ثمره خود را در مذاکرات هســتهای، افزایش ســهم نفت، طرح تحول سلامت و نظام تأمیــن اجتماعی، ثبات قیمتهــا و کاهش تورم، نوسازی و بهسازی ناوگان حملونقل، خودکفایی و پیشــرفت در کشاورزی و محیط زیست، حمایت از طرحهای دانشبنیان، آبرسانی و گازرسانی به مناطق روســتایی و رویکرد ویژه دولت به فناوري اطلاعات و ارتباطات، و شــاید دهها دلیل دیگر، به کمک آقای روحانی جان! در پیروزی آمدند... .

اما شاید بتوان با قاطعیت عنوان کرد، در نبود فضای مجازی، همه این متغیرها نمیتوانســتند ایــن پیــروزی را تضمین کننــد؛ یعنی تمــام این متغیرهــا وقتی به کمک روحانی آمدند که زمینه فضای مجازی وجود داشــت و اگــر فیلترینگ و ســرعت پایین اینترنت و تکنولوژی ارتباطات، در تبادل اطلاعــات اخلالی ایجاد میکــرد، نه پیام بزرگان اصلاحــات تأثیری اینچنین مییافت و نه اینهمه اثری که دولت در متغیرهای مختلف از خود به جای گذاشــته بود. روحانی در انتخابات پیروز شــد؛ زیرا ترانه «دوباره ایــران» او را و پیام «زنــده باد آزادی» او را همه جا خواندند و زمزمه کردنــد. پیروز شــد؛ زیــرا در جایجای ایــران، با نسلهای بالاتر از نســل سوم اینترنت، تبلیغاتش تَکرار شــد و دست به دســت چرخید. پیروز شد؛ چون در زیرساخت ارتباطات سرمایهگذاری کرد و هر تلفن همراه هوشمند، شد ستاد انتخاباتیاش. پیروز شــد؛ چــون حمله چریکی شــبنامهها و ســیاهنماییهای کاغذی، وعدههای وسوسهانگیز رقیب را با ســلاح مدرن همین فناوریها پاســخ گفت. پیروز شــد؛ چون دهها میلیون ستاد، لحظه بــه لحظــه در دســتان طرفدارانش بــا فناوری «تریجی» و «فورجــی»، میچرخید. روحانی را بدون شــک، فضای مجازی پیروز کــرد و امان از این فضای مجازی. اگر ایــن فرض که روحانی را فضای مجازی پیروز کرد، بپذیریم یا دستکم اگر نقش فضای مجازی را در پیروزی روحانی پررنگ بدانیم، آنگاه بهناچار باید بپذیریم که در آســتانه انقلابی جدید، شاید همسنگ انقلاب صنعتی و... قرار داریم؛ انقلابی که محصولش، در یک کشــور نهچندان پیشرفته خاورمیانه، دارای بافتی سنتی و مذهبی، با ســاختار نهچندان مطلوب اقتصادی از نظــر ضریــب جینــی و کاملا مســتعد جذب شــعارهای یارانــهای، انتخــاب رئیسجمهوری اســت که لااقل سعی کرده اســت فاصله خود را با شــعارهای پوپولیســتی حفظ کند. جالبتر آنکه فاصله آرا، حتی در شهرهای محروم نیز به نفع روحانی حفظ شــده است. این نتیجه فارغ از هرگونه قضاوت ارزشــی، قطعــا از معجزات این عصر جدید اســت که اجتماع و انحصار اتاقهای فکر و بنگاههای شــایعهپراکنی و جریانســازی اعم از صداوســیما، خبرگزاریها، وبســایتها و همه رســانههای دیگر را از طریق شــبکههای اجتماعــی و با فراهمآوردن تریبونِ آزاداندیشــی و آزادگویی برای هر شــهروند، دچار چالش کرده و زمینــه را بــرای آگاهــی ناب و بدون سانســور تصمیمگیرندگان دموکراسی فراهم کرده است... . خلاصــه آنکه فضای مجــازی را جدی بگیریم. فضــای مجازی، دیگــر فقط در اختیــار جوانها نیســت. شــاید قبلترها، بزرگترهایمان از ما که دائم سرمان در گوشــی بود، شاکی میشدند؛ اما الان بسیاری از پدران و مادران ما در این فضا سیر میکننــد. این فضا همه فضــای واقعی دنیا را از طریق همین محصولاتش تغییــر خواهد داد... . درباره بازار ســرمایه یکی از عجیبترین انتخابات چند ســال گذشــته، انتخابات این دوره بود. سیل عظیمــی از منتقدان و حتی مخالفان دولت را در این بازار میدیدیم که با شور و اشتیاق و مضطرب و البته متواضع، به دنبال رأی برای آقای روحانی بودند. جمعیت ضررکردهای که برای بســیاری از سیاستهای اقتصادی دولت توجیهی نمییافتند و در این چهار ســال، دولت جیبشــان را خالی کرده بود، حالا آمده بودند وســط دنیای واقعی و مجازی که آرای خاموش اطرافشــان را متقاعد کنند کــه به همانی رأی بدهند که جیبشــان را خالی کرده بود! چه بســیار کسانی را میشناختم که در جلسات متعدد، اذعان داشتند که روحانی به خاک سیاهشــان کشانده اســت و در این روزها سرتاسر بنفش بودند و در حال بنفشگی! ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.