وعده ریشهكنی فقر در پایان دولت دوازدهم

Shargh - - اقتصاد -

شرق :

«ریشهکنی فقر تا پایان سال ۱۴۰۰»؛ این وعده رئیس دفتر رئیسجمهوری بهعنوان هدف دولت دوازدهم اســت. باید دید دولت میتواند با کارآفرینی و ایجاد ۱.5میلیون شغلی که به گفته ربیعی، مجلس برای ایجاد آن مجوز برداشــت از صندوق توسعه ملی را داده است، به این وعده عمل کند یا نه. این را میتوان از گزارش صدروزه دولت دوازدهم فهمید که وعده آن را هم وزیر کار به مردم داده است. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به مشارکت بالای مردم در انتخابات ریاستجمهوری گفت: اگر مردم پای کار تولیــد ثروت و محو فقر از جامعه آمدند، موفق میشــویم. رئیس دفتر رئیسجمهوری در یازدهمین جشــنواره معرفی کارآفرینان برتر ســال ۹5 افزود: لازمه ایــن موضوع، رویکرد مردممحور اســت. در اقتصاد آنچه باید به حرکت در بیاید مردم هســتند و دولت موظف اســت فضای مناسب را برای مشــارکت اقتصادی فراهم کند. او با اشــاره بــه پنج وظیفه دولت گفت: فراهمکردن محیط مناسب، بهطوری که نگاه بدبینانه باید تغییر کند و محیط مناسبی در مقررات ایجاد شود، یکی از این وظایف است. ایجاد زمینه مناسب در روابط بینالمللی، ایجاد زیرساختها، توانمندسازی استعدادها، تقویت تشــکلهای مردمــی و رویکرد کمک به محرومــان از دیگر وظایف دولت محسوب میشود. رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به شعار دولت دوازدهم مبنی بر «ریشهکنی فقر تا پایان سال ۱۴۰۰» گفت: سه گروه محروم در کشور وجود دارد که تا پایان دولت دوازدهم توانمند خواهند شد. افرادی که توانایی کارکردن ندارند، افرادی که توانایی کار دارند اما بیکارند و افرادی که توانایی کار دارند و شاغل هم هستند، اما درآمدهای آنها مکفی نیست، را سه گروهی نام برد که در حوزه فقر تعریف میشوند. به گفته او، در صورتی که بخواهیم فقرزدایی کنیم نباید نگاه صدقهای داشته باشیم. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی هم از تصویب کلیات لایحه برداشت یکونیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در مجلس شــورای اســلامی خبر داد و گفت: در صد روز آینده گزارش ایجاد اشتغال و بهبارنشســتن طرحهای وزارت کار را ارائه خواهیم کرد. عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه باید ســالانه ۹55 هزار شغل ایجاد شود، ادامه داد: برای ایجاد چنین حجم زیادی از شــغل، ضمن اینکه باید بنگاههای تولیدی راکد را فعال کنیم، لازم است سراغ تأسیس شرکتهایی برویم که کارآفرینی سریع دارند که SMEها )شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها( نمونهای از آنهاست. به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد یک شغل برای یک خانواده از دادن پول به یک خانواده ارزشــمندتر است. معاون علمی و فناوری رئیسجمهور هم در این همایش، توسعه کسبوکار و رونق اشتغال در کشــور را مستلزم بهبود و توســعه فضای کسبوکار دانست و گفت: اگر میخواهیم مدرکگرایی در کشور از بین برود باید روش اقتصادمان را تغییر بدهیــم و جوانان نخبه و دانشآموخته را در حوزه کارآفرینی، شــرکتهای دانشبنیان و اســتارتآپها حمایت کنیم. به گزارش خبرگزاریها، ســورنا ســتاری اظهار کرد: باید کارآفرینی را توسعه بخشــیم و جایگاه کارآفرینانی که مایل به اســتخدام دولتی نیستند را ارتقا بدهیم. او با بیان اینکه هدف از آموزش در کشــور باید تغییر کند، افزود: اســتارتآپهایی که چند سال قبل ایجادشــان جنایت بود و آنها را خائن میدانستند امروز یک افتخار ملی به شــمار میآیند. معاون علمیوفناوری رئیسجمهور ادامه داد: اکنون بیش از 3۰۰ شــرکت دانش بنیان با 3۰ هزار میلیارد تومــان درآمد و با صد هزار نفر مشغول کارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.