نظام رفاهی ایران در نیمه راه

Shargh - - اقتصاد -

5- از منظــری دیگر حوزههای اشــتغال و کارآفرینی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و نیز حوزههای مهارتآمــوزی و حرفهآموزی برای توانمندســازی و کارگستری و اشتغال عمومی تجهیز و تنظیم شدهاند. به این معنا که حوزه اشــتغال و کارآفرینی در خدمت رویکرد توســعه اجتماعی قرار گرفته و تلاش میکند تا با کمک حــوزه حمایتی، افراد و گروههای نیازمند و آسیبپذیر را به حوزه خوداتکایی سوق دهد. 6- در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز همین رویکرد هدفمندسازی و هوشمندسازی خدمات اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دنبال شــد، باعث شــد تا به جاي برخورد صرفا امنیتی و انتظامی که در حیطه عمل وزارت کشــور اســت، مقدمات اجرای طرحها و برنامههایی فراهم شود که به «اجتماعیشــدن مجدد» و بازگشــت افراد آســیبدیده یا در معرض آسیب به خانواده منجر شود و خدمات اجتماعی «اجتماعمحور» و «مبتنی بر خانواده » شکل بگیرد. 7- شکلگیری ســامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاهی، اطلس آســیبهای اجتماعی و... زمینه را برای انجام آزمون وســع فراهم کــرده و نیز با اجــرای طرحهای غربالگــری اجتماعی )مشــاوره ژنتیکــی و ازدواج و شناســایی کودکان محروم از تحصیــل و...( مقدمات شکلگیری و اعمال رویکرد «نیازمندیابی فعال » فراهم شده اســت و دولت میتواند به جاي رویکرد انفعالی به صورت فعال وارد حوزه خدمات اجتماعی شود.

بــه نظــر میرســد مقدمــات و زیرســاختهای شــکلگیری نظام یکپارچه رفاهی ایــران با اقداماتی که در چهار سال گذشــته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، فراهم شده و نیمی از راه پیموده شده است و اکنون زمان خوشهچینی آن است. بهویژه آنکه درحالحاضر علاوه بر جریانسازی، گفتمانسازی و فرهنگســازی در این زمینه )اعمال رویکرد اقتصاد سیاســی( دو مضیقه اصلی در این زمینه مرتفع شده است ؛ «مضایق قانونی » و «مضایق مالی ». بهاینترتیب که درحالحاضر احــکام قانونی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی چندلایــه در قالب مــواد 3، 5 و 57 قانون احکام دائمی برنامههای توســعه و نیز احکام برنامه ششــم توســعه بهویژه در حوزه هدفگذاری و رصد شــاخصهای اجتماعی فراهم شده و هم منابع مالی مربوطه ملحوظ نظر واقع اســت؛ بنابراین پیشبینی میشــود در صــورت ادامه همین رویکــرد در دولت دوازدهم و نیز در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و توابــع آن، بتوان امیدوار بود که در چهار ســال آتی نظام یکپارچه و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت عملیاتی شود و مردم عزیز ایران شهد شیرین نظام رفاهی عزتمندانه و ثمره انتخاب دوازدهم خویش را بچشند.

*نایبرئيس هيئتمدیره سازمان تأمين اجتماعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.