خرمشهر آزاد شد ولی...

Shargh - - اقتصاد -

شهروندی مســتلزم یکسری از حقوق و تکالیف توأم اســت. در مقوله شهروندی اگر خواستار حقوق هســتیم، باید به تکالیف نیز عمــل کنیم و مهمترین تکلیف، وفاداری به کشور است. نامهای جغرافیایی استان برابر قانون تقسیمات کشوری تغییرناپذیرند و هر نوع اســتفاده از نامهای دیگر با ســوءنیت نسبت به تمامیت ارضی و وفاداری به ایران انجام میشد.

این نکته درست است که نام خرمشهر در گذشته «محمره» بوده اســت؛ امــا این نــام هنگامی به این منطقه داده شد که سرخجامگان که بخشی از نهضت شــعوبیه بودند، در حوالی خرمشهر امروزی، اردوگاه بزرگی برپا کرده بودند و نیروهای خلیفه منطقه یادشده را به نام سرخجامگان، محمره نامیدند. نام خرمشهر نیز با عطف بــه جنبش خرمدینان )ســرخجامگان( انتخاب شده است؛ اما پس از پشتسرگذاشتن تجربه جنــگ تحمیلی و آشــنایی ایرانیها با افــکار بعثی، هر نوع اصرار بر اســتفاده از اســامی مانند محمره و خفاجیه با فرض سوءنیت خاص تلقی میشود. تجویز اســتفاده از چنین نامهایی زیبنده کرســی مسئولیت نیست. تبدیلشدن روزنامه شهرداری تهران به تریبون چنین ادعاهایی و پیشبرد پروژه تعریب خوزستان از این طریق، از طرف هرکســی که باشد، پذیرفتنی نخواهد بود. این نقد جدی در سیاســت داخلی وارد است که در نتیجه مدیریت استانی در سالهای گذشته، برخی نیروهای ضدایرانی و نوبعثی فعال شــدهاند که پیامد منطقی فعالیت آنها، حملات تروریستی اخیر مشرف به انتخابات ریاســتجمهوری در استان بود؛ زیرا این دست از محافل و نشــریات، با تئوریزهکردن خشونت قومــی و نژادی و تحریک مردم به کشــتار یا عصیان، فلســفه و جوهر معنوی خطرناکی را تجویز میکنند که آثار آن تا سالها باقی خواهد ماند. کالبد خرمشهر آزاد شده است؛ اما امروزه عدهای قصد روح و جان این شــهر را کردهاند. هزاران ایرانی برای آزادی خرمشهر به شهادت رســیدند که بیشتر آنها از استانهای دیگر به جنگ اعزام شده بودند. بسیاری دیگر از رزمندگان، بهویژه در ارتش، هنوز با معلولیتهای جنگی سروکار دارند. ایــن فداکاریها صورت گرفت تا خرمشــهر و سوســنگرد و در کل خوزستان حفظ شــود و نام این شــهرها همچنان باقی بماند؛ والا صدامحسین بهتر از هرکســی میتوانســت پروژه تعریب را پیش ببرد. جا دارد در ســالروز آزادی خرمشهر، بیش از پیش به موضوعات نرمی از این دست بها بدهیم. نام خرمشهر یادآور یک حماســه در تاریخ معاصر ایران است؛ هر نوع تلاش برای تغییر این نامها، خیانت به ارزشهای جنگ و خاطره شهدا و مقام جانبازان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.