ب اشار به روس مقنربافنعاتهطبازلبيييهنف ب ردروبازارستهها «شردقر » ام يوگپويدك

با حل نگرانيها در انتخابات ايران و آمريكا، در 6ماه آينده شاهد امضاي چندين قرارداد نفتي خواهيم بود كه توليد نفت ايران را از 4 ميليون بشكه افزون ميكند

Shargh - - اقتصاد -

سیدمسعود آریادوست: تنها فدراسیونی است که وقتی بوی منفعت نفتی بیاید، گردنش را به سمت اوپک کج میکند: فدراســیون روســیه ؛ با این اوصاف باز هم « » رضایت به عضوشدن نمیدهد. نرسی قربان دراینباره میگوید: روسیه بههرحال سعی میکند از اختلافات و « مســائلی که در حوزه نفت وجود دارد، بیشترین بهره را ببرد. البته این ســؤال را باید از خود روسها پرسید که چرا به اوپک نمیپیوندند؛ ولی در کل روسها هیچوقت علاقهای به این کار نداشــتهاند . نرسی قربان معتقد » اســت تضرر اقتصادی روســیه، این کشور را به سمت اوپک کشــانده: زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود، « این نیاز وجود نداشت؛ اما اکنون که قیمت نفت کاهش یافته و روســیه هم با مشــکلات و مســائل اقتصادی دســتوپنجه نرم میکند، میزان قیمت نفت اهمیت بیشتری برای روسیه پیدا کرده است . با این احوالات، » ضررهای ناشــی از کاهش قیمت نفت فقط دامنگیر روسیه و عربستان نشد و ایران را هم دچار کرد. البته اگر نحوه سهمیهبندی در اوپک تغییر نمیکرد، شاید اوضاع طوری دیگر پیش میرفت. این تغییرات در سهمیهبندی اوپک نیز با موافقت نماینده ایران در اوپک، آن هم در زمان دکتر محمود احمدینژاد رخ داد. نرسی قربان « » میگوید: مشــکل از برداشتن سهمیهبندیهای اوپک « آغاز شد. وقتی ایران این تصمیم را پذیرفت، مشکلات ما آغاز شد. ما میتوانستیم این مسئله را نپذیریم؛ ولی متأسفانه پذیرفتیم . وقتی از دلایل این تصمیم سؤال » میشود، قربان با تأســف میگوید: نمیدانم. دلایل « آن را نمیدانم و نمیخواهم دراینباره هم حدسی بر زبان بیاورم. به هر دلیلی که بود، به نفع ما تمام نشد . » اکنون نشســت اعضای اوپک را در وین پیشرو داریم. نتایج این نشست چه خواهد بود؟ آیا توافق عربستان و روســیه بر نتایج این نشســت تأثیر خواهد داشت؟ آیا ایران به سمت حقخواهی جدید میرود؟ آیا باید منتظر افزایش قیمت نفت باشیم؟ دراینصورت نفت حوزه شــیل ایالات متحده آمریکا چه عکسالعملی از خود نشان میدهد؟ پاسخ این ســؤالات و پیشبینی آینده قیمت نفت را در گفتوگوی شــرق با نرسی « » « قربان بخوانید. » چندی پیش عربســتان و روسیه با هم توافق ↙ کردند که میزان تولید نفــت را در همین حد فعلی فریز کنند. با توجه به این توافق عربستان و روسیه، آیا نشست پیشروی اوپک میتواند مهم تلقی شود یا خیر؛ چراکه توافق عربستان و روسیه را میتوان سرمشقی برای نشســت اخیر اوپک محسوب کرد. با این توصیف، دیگر نبایــد منتظر اتفاق و تصمیم جدی در نشســت آتی اوپک باشــیم. نظر شــما چیست؟

عربســتان و روسیه ازجمله کشــورهایی بودند که به سمت کاهش تولید نفت حرکت کردند. البته برای نهاییشدن چنین تصمیماتی، اجماع اوپک حتما لازم اســت. همه اعضای اوپک باید با تصمیم اخذشــده موافقت کنند؛ بنابراین بههرصورت نشست پیشروی اوپک، مهم تلقی میشود. به نظر میرسد توافق میان عربستان و روسیه، در نهایت مورد توافق اعضای اوپک نیز قرار خواهد گرفت و در جلسه آتی اوپک دراینباره اجماع به وجود میآید. فکر نمیکنم مشــکل خاصی در ایــن رابطه به وجود آید؛ بههرحال نشســت اوپک نشستی اســت که باید تشکیل شــود و عموما به یک نتیجه مشترک برسند. این تصمیم روســیه و عربســتان به نظر شما ↙ میتوانــد در بــازار نفــت تأثیرگذار باشد یا خیر؟

بلــه؛ درحالحاضــر نیز این تصمیم بر بازار نفت تأثیر گذاشته اســت. حتی صحبــت از ادامه چنین روندی، بــر بازار نفت تأثیر داشــت و منجر شد قیمت نفت برنت کــه زیر 50 دلار بود، به 5۴ دلار برســد. به همین خاطر باید گفت ایــن تصمیم اخیــر بدون شــک تأثیرگذار بوده. اگر اجماع اوپک هم به این تصمیم بپیوندد، احتمالا همین روند جاری ادامه پیدا کند. البته نباید انتظار داشت که قیمت نفت بهشدت صعودی شــود؛ ولی احتمال دارد دیگر شــاهد کاهش قیمت نفت نباشیم. چند مدت اســت شاهد همکاریهای مستقیم ↙ روســیه با اوپک هستیم؟ این همکاریهای روسیه را میتوان در قالب «کســب منفعت» تأویل کرد. سؤال اینجاست مادامیکه روسیه برای منافع خود، تا این حد به اوپک نزدیک شده، چرا در پیوستن به اوپک حرکتی از خود نشان نمیدهد؟

روســیه هیچوقت خواهان این نبــوده که به اوپک بپیوندد. علت اینکه عربســتان و روســیه در مواردی ذیل حوزه نفــت با یکدیگر مــراودات و گفتمانهایی داشتهاند، این است که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک و همچنین روســیه بزرگترین صادرکننده نفت در حــوزه خارج از اوپک اســت. بنابراین تعامل این دو کشــور میتواند حائز اهمیت باشد. بههرحال روســیه ســعی میکند از اختافات و مسائلی که در حوزه نفت وجود دارد، بیشترین بهره را ببرد. البته این ســؤال را باید از خود روسها پرسید که چرا به اوپک نمیپیوندند؛ ولی در کل به نظر میرسد روسها هیچ وقت عاقهای به این کار نداشتهاند.

چندروز پیش هم شاهد بودیم که اجماعی 50 نفره از کشورهای مسلمان را تشکیل دادند و علیه ایران صحبت کردند. مجمعی تشکیل شده و دو نفر )آمریکا و عربستان( به ایران اتهاماتی را وارد میکنند این مسئله فینفسه مهم است و به نظر من مسئله اصلی شاید همین باشد؛ نهاینکه قیمت نفت تا چه میزان بالاوپایین میشود. مسئله اصلی این است که باید در مقابل توطئههایی که در حال شکلگیری است یک عکسالعمل بسیار خردمندانه داشته باشیم

از اختلافاتی سخن به میان آوردید که روسها ↙ با تمســک به این اختلافات، در پــی منافع خود هستند. بیشتر توضیح میدهید. در گذشــته اعضــای اوپــک خودشــان تصمیــم میگرفتند که با اعمال سیاســتهایی قیمت نفت را تغییر دهند. بهعنوان مثال، با کاهش تولید نفت، منجر به بالارفتن قیمت نفت شدهاند. روسیه نیز از این بابت منافعی کســب کرده. درحالحاضر اوضاع بهگونهای اســت که بزرگترین تولیدکننــده نفت که عضو اوپک هم نیســت، اگر بخواهد به همــان روش قبلی خود ادامه دهد، ممکن اســت نتواند منافــع نفتی خود را کســب کند. روســیه فهمیده بدون همکاری با اوپک، گذراندن مســیر پیشــین امکانپذیر نیست. روسیه این مسئله را درک کرده؛ اما عضوشدن در اوپک مسئلهای دیگر اســت که روســیه دراینباره روی خوش از خود نشان نداده است. یعنی به نظر شــما اوضاع روســیه بهگونهای ↙ اســت که نیازمند تصمیمــات و همفکری با اوپک شده؟

زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود، این نیاز وجود نداشــت، اما اکنون کــه قیمت نفت کاهــش یافته و روسیه هم با مشکات و مسائل اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، میزان قیمت نفت اهمیت بیشــتری برای روسیه پیدا کرده است. آیــا میتوان گفت که تحریمها و فشــار غرب ↙ بود که روسیه را برای تعیین قیمت نفت مجبور به همکاری با اوپک کرد؟

بلــه، تحریمهــا منجر به این شــد کــه وضعیت اقتصادی روسیه نابسامان شــود؛ در نتیجه نیاز به ارز خارجی برای روســیه از اهمیت زیادی برخوردار شد. به هر صورت این همکاری برای روســیه مثبت تلقی میشود و این کار را هم دنبال میکند. تاریخ سیاسی روسیه را وقتی نگاه میکنیم، در ↙ بسیاری از موارد روسها بر عهد و پیمان خود پایبند نبودهاند. به نظر شما در چه شرایطی ممکن است روسیه خلف وعده کند و از توافقات خود با اوپک و عربستان سر باز زند؟

خلف وعده ممکن است به این صورت نمایان شود که در آمار و ارقام از خود شــفافیتی نشان ندهد. البته به نظر نمیرســد که دراینمــورد بهویژه خلف وعده عمــدهای صورت بگیرد؛ برای اینکه چنین مســئلهای چندان بزرگ نیســت؛ درثانی بهنفع روســیه است که قیمت نفت تثبیت شود. اصولا هرگونه خلف وعدهای روی قیمت نفت تأثیر میگذارد و در نهایت اگر خلف وعدهای هم صورت بگیرد، ضرر این خافگویی، عاید خودشــان هم خواهد شــد. بههمینجهت معتقدم که خلــف وعدهای که منجر به بهخطرافتادن آبرویشان شــود رخ نخواهد داد. فکر نکنم دراینباره تخلف عمدهای صورت بگیرد. شاید زمانی برسد که منفعت ↙ اقتصادی روســیه در این خلف وعده باشــد. با توجه به اخلاق سیاسی روسها، آیا باز هم خلف وعده رخ نخواهد داد؟

ایــن مســئله )توافق بر ســر کاهش تولید( یک مسئله موقتی اســت. این کشــورها ســعی دارند که ذخایر اضافی نفــت را از بازار خــارج کنند تا زمانیکــه تقاضا برای فراوردههای نفتی در بازار قــدرت بگیرد. در نتیجه از ذخایر نفتــی که در بازار وجود دارد، آرامآرام کاســته میشــود. این همکاری موقت اســت تا بــازار به یک بالانس برسد و درنهایت مانع از کاهش بیشتر قیمت نفت شــوند. بنابراین چنین توافقی در نهایت منجر به خلف وعده نخواهد شد. درباره کشــورهای عربی چــه فکر میکنید؟ با ↙ توجه به اینکه تنش سیاســی عمیقــی میان این کشورها با ایران وجود دارد.

درحالحاضر بین عربســتان و ایران تنش سیاسی بزرگــی وجــود دارد. چندروز پیش هم شــاهد بودیم که اجماعی 50 نفره از کشــورهای مسلمان را تشکیل دادنــد و علیه ایران صحبت کردنــد. البته لزوما همه کســانی که در آن جلســه شرکت داشــتند موافق آن ســخنها نبودند و نیستند. بســیاری از آن کشورها با ایران در حال تعامل هســتند، ولــی بالاخره در همین حد که مجمعی تشــکیل شــده و دو نفــر )آمریکا و عربســتان( بــه ایــران اتهاماتــی را وارد میکنند این

مسئله فینفسه مهم است و به نظر من مسئله اصلی شــاید همین باشــد؛ نهاینکه قیمت نفت تا چه میزان بالاوپایین میشود. مسئله اصلی این است که باید در مقابل توطئههایی که در حال شــکلگیری است یک عکسالعمل بسیار خردمندانه داشته باشیم. منظورتان از عکسالعمل خردمندانه چیست؟ ↙ ایران باید چهکار کند؟

اینکــه «ایران باید چــهکار کند» را بایــد از وزارت خارجه و زعمای قوم پرسید؛ بزرگان کشور باید تصمیم بگیرند، ولــی بههرحال شــاید عکسالعملهای تند درست نباشــد. عکسالعمل درست شــاید اینگونه باشد که تعدادی از این کشــورها را از این رخداد جدا کنیم. حتی اروپاییها هم این ســخنان آقای ترامپ را قبول ندارند. ما باید سعی کنیم که با سیاست بتوانیم این کارهای ضدایرانی را جبران کنیم. البته ما در این مورد خاص با مشکلاتی مواجه ↙ هســتیم؛ چراکه برای پیشــرفت در حوزه نفت و انرژی گویا، هم در داخل باید کسانی را متقاعد کنیم و هم در خارج. پتانســیل این امر را چگونه ارزیابی میکنید؟

ایران با جمعیت 80 میلیونی و ذخایر بســیار زیاد، کشــوری است که نســبت به مخالفان، به ملت خود متکی است و همچنین از ســابقه تاریخی و فرهنگی ویژهای برخوردار اســت. باید پرسید که به چه نحوی میتوان چنین کاری را انجام داد تا از عهده این مشکل

برآییم. بیشــتر آنهایی که در عربستان حضور داشتند با ایران تعامــل دارند. راههای فراوانی میتواند وجود داشته باشد تا این موضوع حلوفصل شود. بههرحال این مسائل و مشکات به حوزه انرژی ارتباطی ندارد و به حوزه سیاست بازمیگردد... . ... همین مسائل سیاســی در حوزه انرژی هم ↙ تأثیرگذارند.

بله، درنهایت این مسائل در حوزه انرژی اثرگذاری خاصــی دارنــد. عربســتان احتمــالا نمیخواهد این مســئله باعث کاهش قیمت نفت شــود. به نظر من عربســتان تمایلی به این امر ندارد؛ چراکه درحالیکه میلیاردهــا دلار را به آمریکاییها برای خرید اســلحه پرداخــت میکند، درعینحال ســعی دارد اقتصادش را نیز بهســوی اقتصاد بدون نفت ســوق دهد که نیاز بــه ســرمایهگذاریهای کان دارد. در همین اوضاع عربســتان ســعی دارد مقــداری از ســهام آرامکو را بفروشــد. حال اگر قیمت نفت سقوط کند یا نوسانات تندی داشــته باشــد، احتمال اینکه خریدار مناســبی برای شــرکت آرامکو پیدا شــود، بســیار کم میشود. درهمینراســتا تعامل عربســتانیها با روسها، برای اینکــه قیمت نفت با کاهش مواجه نشــود نیز ادامه دارد. بههرحال به نظر، شاهد دو مسئله جدای از هم هستیم که یکی به سیاســت بازمیگردد و دیگری به حوزه انرژی و نفت. از صحبتهای شــما میتوان ایــن نتیجه را ↙ گرفت که عربستان و روســیه بهشدت نیاز به این دارند که قیمت نفت کاهش پیــدا نکند. اما طرف دیگر ماجرا ایران اســت. ســؤال اینجاست که با توجه به نشســت پیشروی اوپک، درحالحاضر اقتصاد ایران را تا چه میزان وابسته به قیمت نفت و درنهایت تصمیم اوپک میبینید؟

ایران بهخاطر تحریمها، یــک ریاضت اقتصادی را طی کرده اســت؛ درست مانند کســی که روزه بوده و کمتر غذا خــورده. درحالحاضر نیــز اگر قیمت نفت کاهــش یابد، مطمئنــا در برنامــه توســعهای ایران تأثیرگذار خواهــد بود. کاهش قیمــت نفت با وجود اینکه مسائل اقتصادی را در ایران سخت خواهد کرد، امــا با این اوصاف ضــرری که از این راه به روســیه و عربستان میرسد، بیشــتر از ضرری است که به ایران ميرسد. بههرحال همه کشورها در یک کشتی هستند. ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.