فضای مجازی روحانی جان! و بازار سرمایه

Shargh - - اقتصاد -

کســانی که مطمئن بودنــد، نتیجه شــعارهای پوپولیستی و پمپاژ پول مشابه اتفاقاتی که در دولت قبل افتاد، رشد متغیرهای اســمی و نتیجتا افزایش ثروت اســت. کســانی که مطمئن بودنــد با حضور رقیبان آقــای روحانی، احتمال افزایش تورم بســیار بالاتر خواهد بود.البته منظور من بازار ســرمایهای اســت؛ اما مطمئنم این وضعیت درباره فعالان ســاختمان که بیشــتر از ما به خاک سیاه نشسته بودنــد، هم برقــرار بود. اساســا مگر کســی در دوران روحانی بود که مثل قبل کاســب باشــد؟ کاســبی خیلیهایمان مگر تعطیل نبــود؟ اینها واقعیتهای کتمانناپذیر اســت و البته موجب نگرانی برای جناب روحانی جان!جناب روحانی جان! پاراگراف بالا واقعیت اســت. شما دوست داری ذوق کن، دوست داری ناراحت شو، دوست داری احســاس وظیفه، شــرم یا مسئولیت بکن، هــر کاری دوســت داری بکــن، امــا واقعیت را فراموش نکــن. فراموش نکن عــاوه بر فعالان بازار سرمایه، همه و همه، بیکار و شاغل، کاسب و مکســوب، پیــر و جوان، شــهری و روســتایی، محروم و نامحروم، دســت به دســت هم دادند برایت رأی جمع کردند. فراموش نکن که بسیاری از شــما ناراضی، منتقد و حتی بســیار عصبانی بودند و به شــما رأی دادند. انقاب شــبکههای مجازی، انقاب تشخیص سره از ناسره بهوسیله عموم مردم اســت. انقــاب انحصارشــکنی و حقیقتیابی است. شــک نکن، اگر حقیقت کام شما پس از اتمام دوره دوم ریاستجمهوریتان، آنچه نباشــد که این مردم به خاطرش به شــما رأی دادهانــد، خیانتی در حــق حقانیت، در حق شفافیت، در حق انحصارشکنی، و در حق تمامی کســانی که به شــما امیدوار شــدند و دیگران را امیدوار کردند شکل گرفته است. جناب روحانی جان! شــما به پشــتوانه همه چیزهایی که ابزار پیروزیتان شــدند ازجمله ابزار مدرن شبکههای اجتماعی، اولین وظیفهای کــه انتظار میرود بر دوش خود حس کنید، رسمیتبخشــی به توان همین ابزارها در انحصارشــکنی است. شما باید ثابــت کنید، خــرد جمعی مردم اشــتباه نبوده و اعتماد به شبکههای اجتماعی بیفیلتر و بهدور از شعارهای پوپولیستی، همواره میتواند راهگشا باشد. شــما باید به وعدههای «فیلترشده» خود همپای وعدههای عمومی شــدهتان عمل کنید. همانهــا که در رســانه ملــی سانســور، اما در شــبکههای اجتماعی به صورت شفاف دست به دست شد.

آقای دکتر! چه میکنید با بازار ســرمایه؟ ما که خیلی دقت کردیم، اما آیا شما دقت کردید در کل مناظرات و تبلیغــات انتخاباتی شــما و رقبایتان، هیچ نامی از بازار سرمایه برده نشد. راستش از این موضوع خیلی ناراحت نیســتیم، اما واقعا نگرانیم که نکند مثل چهار سال گذشــته، بازار سرمایه در لیســت 50 اولویت اولتان هم نباشــد. نظر من را بخواهید، من معتقدم باید ممنون شما هم باشیم؛ اگر بازار ســرمایه را «دســتکاری» نکنید. خواهشا دســتکاری نکنید، اما حواســتان به آن باشد و به رسمیتاش بشناسید. بازار سرمایه، متعلق به صد درصد جامعه اســت و عاوه بر ما، که مســتقیما اقدام به خرید و فروش میکنیم، همه جامعه، اعم از محرومان در قالب سهام عدالت، حقوقبگیران و مســتمریبگیران همــه نهادهــای دولتــی و حکومتی و بخش خصوصی در قالب صندوقهای تأمین اجتماعی، ســپردهگذاران در قالب مشارکت در درآمدهای مشــاع ســرمایهگذاری، بانکها در بازار ســرمایه، شهرداریها و کارکنانشان در قالب ابزارهای تعریفشــده در بازار سرمایه و... همگی دســتی بر آتش این بازار دارند. پس جنابعالی به نیکی میدانید که این بازار شــوخی نیست. و امان از این بازار ســرمایه. رئیسجان! در منظور داشته باشید، که نقش بازار سرمایه در اقتصاد، مثل نقش همان دنیای مجازی است در انتخابات. همانطور که باید ایــن دنیای مجازی را جدی گرفت و به آن بهــا داد، در اقتصاد هم باید به بازار ســرمایه بها داد. همانطور که فســاد و انحصار اتفاق میافتد اگر رســانه صرفا در اختیار صداوســیما باشد. اگر مشــارکت در اقتصاد صرفــا در انحصار نهادهایی مثــل بانک، صندوقهای تأمیــن اجتماعی، دولت ... باشد، فســاد اتفاق ميافتد. مادامی که به خود مردم اعتماد نکنیــم و زمینه را برای حضور مردم و حذف فساد ســازمانیافته نهادهای انحصارگرا فراهم نکنیــم، نه فضای مجــازی کارکرد واقعی خود را خواهد یافت و نه بازار ســرمایه. همانطور کــه فیلترینگ را کــم کردید و ســرعت اینترنت را زیاد، زمینه فعالیت انحصــاری نهادهای دولتی و شــبهدولتی را در تخصیص داراییها کم، و حضور مــردم را در بازار ســرمایه زیاد کنیــد. همانطور که تعداد مشــاهده پیامهــای تبلیغات صحیح و ناصحیــح در دنیای مجازی، میــزان اعتبار آنها را میان مردم نشــان میدهد و تخصیص رأیشان را کاراتر میکند، در بازار سرمایه هم ابزارهای زیادی هست که مردم، بهترینشــان را میتوانند انتخاب کنند و تخصیص داراییهایشان کاراتر اتفاق بیفتد. خاصه اینکه، جناب روحانی جان! همانطور که بــه فضای مجازی و در واقع به خود مردم اعتماد کردید، به ابزارهای خصوصی بازار ســرمایه، و در واقع خود مردم اعتماد کنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.