قراردادهای نفتی ایران با پیروزی روحانی سرعت میگیرد

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

تحلیلگران شرکتهای «کورنراستون گلوبال آسوشــیتس» و «اسویبیانرژی» میگویند روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاســتجمهوری ایران، برای پیشــبرد برنامههای جذب ســرمایهگذاران خارجــی که برای افزایش تولید نفت ضروری اســت، در موقعیــت قدرتمندتری قــرار دارد. تــاش ایران برای جــذب حدود صد میلیــارد دلار برای توســعه بیش از 50 میدان نفتی و گاز طبیعی، با نزدیکشــدن به دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری ۱۹ می برابر با ۲۹ اردیبهشــت از پیشــرفت بازمانده بود. اســتدلالهای سیاســی روند تأیید مفاد قرارداد را که دولت عرضه میکرد متوقف کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.