اولتیماتوم برای بنگاهداری بانکها

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

در تازهترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا ســقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴0 درصد موجود به ۲0 درصد سرمایه پایه کاهش یابد. این در شرایطی است که درحالحاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانکها از حد مجاز تعیینشــده بسیار فراتر رفته و واگذاریهای تکلیفشده بهطورکامل محقق نشده است. همچنین در راســتای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکتداری، مصوب شد از فعالیت در قالب صندوقهای ســرمایهگذاری خودداری کرده و صندوقها را واگذار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.