كاهش رأي چمران در بازشماري صندوقها

Shargh - - سياست -

شرق: بازشماری آرای صندوقهای تهران نهتنها مددرسان ليست خدمتیها نشد، بلكه آرای مهدی چمران را هم كاهش داد.

در پی اعتراض 21 نفر عضو فهرســت اصولگرايان در انتخابات پنجمين دوره شــورای شهر تهران به نتايج اعلامشده اين انتخابات، بازشماری برخی صندوقهــا به صورت تصادفــي در دســتور كار هيئت مركــزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار گرفت.

در اين بازشــماری كه از دوشنبه گذشــته به دليل اصرار مهدی چمران، سرليست اين فهرست و با وساطت علی لاريجانی، رئيس مجلس، آغاز شد و تا روز گذشــته به طول انجاميد، همه 21 عضو فهرست حضور داشتند؛ اما آنطور كه گزارش شــده، خبرهای خوبی از بازشــماری آرا برای خدمتیها بيرون نيامده اســت و حتی آرای مهدی چمــران چندتايی هم كاهش يافته اســت. در همين راســتا عليرضا رحيمی، رئيس هيئت نظــارت بر انتخابات شــورای شهر و روســتاي اســتان تهران، با بيان اينكه در شمارش آرای 50 نفر اول هيچ تغييری در نتيجه پيشتر اعلام شــده به وجود نيامد، گفت: در برخی موارد شاهد اين بوديم چند رأی بيشتر به نام مهدی چمران ثبت شده بود كه با توجه به جزئیبودن آن، به مسئله ورود نكرديم.

او با اشــاره به آخرين وضعيت رســيدگی به شكايتهای ليست خدمت نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شورای شهر تهران، به ايلنا گفت: اعضای ليســت خدمت مدعی حضورنداشــتن ناظران تأييدشــده شــورا در مرحله تجميع آرا بودند و میگفتند نظارتی بر اين انتخابات نداشــتهاند و از اين رو نسبت به نحوه شمارش آرا مطمئن نبودند.

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شــوراها در استان تهران، يادآور شد: با وجود اينكه نگاه و باور ما اين اســت كه همه شــكايتها بايد در چارچوب قانون و بر اساس شرايط قانونی مطرح شده و به آنها رسيدگی شود، با توجه به درخواست رئيس مجلس، هيئت مركزی نظارت بر انتخابات شورای شهر در اســتان تهران و همچنين شهر تهران در جلســهای مشترک آرای نفرات اول تا پنجاهم را به صورت رندوم بررســی كرد و بهويژه آرای آقای چمران را مجــددا تطبيق دادند تا اگر احيانا رأيی به اشــتباه برای ايشــان كم يا زياد شده، مشخص شود.

عضو فراكســيون اميد خاطرنشــان كرد: در اين جلســه كه روز گذشته با حضور رئيس كميته IT ســتاد انتخابات كشــور در هيئت مركزی نظارت بر انتخابات برگزار و صورتجلســه آن تهيه شد، با وجود تطبيق متعدد آرا به صورت رندوم، هيچگونه تغييری در نتيجهای كه پيشتر اعلام و در ســامانه وزارت كشــور تجميع شده بود، رخ نداد. يک مورد مغايرت پيدا نشد و حتی در برخی موارد، شاهد اين بوديم كه چند رأی بيشتر به نام آقای چمران ثبت شده بود كه با توجه به جزئیبودن آن، به مسئله ورود نكرديم.

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات شــوراها در اســتان تهران تصريح كرد: نگاه ما اين اســت كه مرجع ارائه شــكايات و اعتراضها، هيئتهای نظارت اســتانی و همچنين هيئت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها است و اگرچه مراجعه به مسئولان و حتی رؤســای قوا برای احقاق حق هيچگونه منعی ندارد؛ اما به هرحال اين نحوه طرح شكايت در قانون رسميت ندارد.

او گفت: با اين همه و با وجود اينكه از نتيجه انتخابات اطمينان داشته و اين نتيجه به صورت رسمی به تأييد ناظران و برگزاركنندگان رسيده و هيئت نظارت و اجرائی به صورت مشــترک آن را امضــا كردهاند و نياز به بازنگری نبود، صرفا به خاطر اطمينانبخشــی اين بازنگری صورت گرفت و از سوی تمام حضار متشكل از هيئت نظارت و اجرائی تعيين و صورتجلسه شد.

بايد ذكــر كرد كه آنچه محل اعتراضات بیوقفــه اصولگرايان به نتايج انتخابات شوراســت، اين است كه همه 21 عضو فهرست اميد راهی بهشت شــدهاند و تنها كرسیهای علیالبدل شورای شهر تهران در اختيار شش نفر اول فهرســت جناح راست قرار گرفته است كه شانس ورود اصولگرايان به شورای شهر را وابسته به استعفای اعضای اصلی يا مرگ آنها میكند.

از سوی ديگر، اعتراضات چمران به نتايج انتخابات شورای شهر در صدر فهرســت خدمت در حالی بود كه نام او به عنوان سرليســت جناح راست، در ذيل آخرين نفر فهرســت اميد؛ يعنی بشير نظری، با يکميليونو ٦0هزارو 2٣ رأی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.