9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

مقام معظم رهبری: گروههاي سياسي بايد مرز خود را با غيرخوديهــا و بيگانگان حفظ كنند

احمدینــژاد: هفته آينده پرونده مفســدان اقتصادي را در برابر خبرنگاران قرار ميدهم

وزير دفــاع آمريكا: رويكردهــاي انقلابي و اسلامي در ايران با آمدن احمدينژاد احيا شد

محمدجواد لاريجاني: اظهارات اخير توكلي در مورد هزينهبربــودن قطعنامهها عليه ايران ناپخته است

البرادعــي: بارها گفتهام هيــچ انحرافي در برنامه هستهاي ايران وجود ندارد

جواد آرينمنش، عضو كميســيون فرهنگی مجلس: فعاليت چشمگيري در عرصه توسعه صنعت گردشگري به چشم نميآيد

وزير مســكن و شهرســازي: كاربري اراضي سواحل دريا بايد مشخص شود

احمدينژاد اعلام كرد: آغاز بحث تحولات اقتصادي در دولت

پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت به نطــق احمد توكلي؛ ســه درصد طرحهاي زودبازده ناكام بودهاند

پرونده اســتيضاح وزير بازرگاني بسته شد؛ پس از يك لابي چهارساعته كابينه دولت نهم از نهمين تغيير در امان ماند

رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: نخستين شــعبه بانك خارجــي در ايران هفتــه آينده گشايش مييابد

اكبر تركان، معاون برنامهريزي وزارت نفت: افزايش قيمت گاز ســيانجي در دســتور كار است

در پــي قرائــت گزارش تحقيــق و تفحص مجلس از قوه قضائيه رخ داد؛ آبستراكســيون اقليت در اعتراض به هيئترئيسه

مقام معظــم رهبری: مرزهاي سياســي و اعتقادي همانند مرزهاي جغرافيايي است

احمدینژاد در پايان جلســه هيئت دولت: دولت در مبارزه با فساد مصممتر شده است

اســپانيا: بســته پيشــنهادي ايــران حاوي پيشنهادهاي خوبي است

سخنگوي وزارت خارجه: موفقيت نشست دوحه، نشانه همگرايي منطقهاي است

سفير ايران در سازمان ملل: مسئوليتهاي امنيتي به دولت عراق واگذار شود

رئيس قوه قضائيه: استكبار در اهداف خود عليه ايران موفق نميشود

احمد توكلــي، رئيس مركــز پژوهشهاي مجلس: براي مهار تورم، مبارزه غيرشعاري با فساد نياز است

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: دولت عراق نســبت به اظهــارات آمريكاييها اعلام موضع كند

سيدمحمود مدنيبجستاني، نماينده گناباد در مجلــس هفتم: يكي از تهديــدات و موانع نوآوري، تحجر است

ثروتي، عضو كميســيون اجتماعي مجلس: فقرا هر سال 15 درصد فقيرتر ميشوند

علايي، رئيس ســابق ستاد مشــترك سپاه: بدون حضور سپاه، در جنگ موفق نميشديم

داود ســليماني، رئيــس كميتــه انتخابات جبهه اصلاحات: اصلاحطلبان نيازي به تغيير نام ندارند

احمدينــژاد در مكالمــه تلفنــي بــا رئيسجمهور سودان: دشمنان ملتهاي آزاد ناكاماند

وزيــر اطلاعــات: مســتندات بيشــتري از مشــاركت آمريكا در انفجار شــيراز به دســت آمده است

ســخنگوي قــوه قضائيه: قرائــت گزارش تحقيق و تفحص به دور از شأن مجلس بود

رئيس پليس كشــور: ميلياردهــا تومان از جيب بيتالمال سرقت ميشود؛ ما در خيابان دنبال قالپاقدزد هستيم

مقام معظم رهبــری: حفظ حريم و هويت انقلاب اسلامی مهمترين وظيفه است

در گفتوگــوی تلفنی احمدینــژاد و امير قطر هر دو كشــور خواســتار صيانت از توافق دوحه شدند

رئيس ســازمان صداوســيما: آثار تخريبی شبكههای مبتذل از بمب هستهای بالاتر است

وزير نفت: هيچ پــروژهای حياتیتر از پارس جنوبی نيست

رئيــس اتــاق بازرگانــی از كنــدی اجرای سياستهای اصل ۴۴ انتقاد كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.