مطمئنا اطلاعرسانی دولت را قویتر میکنیم

Shargh - - سياست -

شــرق:

روز گذشــته «محمدباقر نوبخت»، ســخنگوی دولت، در حاشــيه جلسه علنی مجلس بين خبرنگاران آمد و حدود یک ســاعت در راهروی مجلس پاسخگوی ســؤالها بود. یکی از ســؤالهایی که از او پرسيده شد، دربــاره ضعف تيم اطلاعرســانی دولت بود. «شــرق» از نوبخت پرســيد: «با توجه به اینکه چهار ســال است انتقاداتــي به مجموعه اطلاعرســانی دولت از ســوی اصلاحطلبــان و اصولگرایــان هــم از نحــوه تعامل با رسانهها و هم از عملکرد این مجموعه صورت میگيرد؛ اما تغييری ایجاد نشده؛ آیا قرار است در دولت دوازدهم تغييرات ملموسی در این حوزه صورت بگيرد؟».

سخنگوی دولت در پاسخ گفت: «همينطور است؛ انتظار همه از روی دلســوزی و علاقهمندی بود». او با بيــان اینکه «مــن این موضوع را باز به رئيس شــورای اطلاعرسانی دولت منعکس و منتقل میکنم»، افزود: «اميدوارم همه مســاعی باعث شــود بتوانيم خدمات ارزندهای را که صــورت گرفته، بگویيم». نوبخت ادامه داد: «به عنــوان مثال دو نمونه را بيــان میکنم؛ یکی موضوع یارانه است و دیگری بحث اشتغال که صحبت میشد. موضوع اشــتغال را به حد کافی از سال 93 و 94 با اعــداد و ارقام و با جزئيــات در برنامه دیدهایم و کارانــهای که عــدهای درباره آن صحبــت میکردند و سایت درســت کردند، مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن ســال گذشته بود؛ اما وقتی کارهایی را که دولت انجام داده، منعکس نشــود، عدهای میتوانند بيایند و بگویند این برنامه ماست». سخنگوی دولت ادامه داد: «من این را قبول میکنم. البته شــاید خود سخنگو هم باید در این رابطه فعاليت بيشــتری داشــته باشــد؛ اما مأموریت من به عنوان ســخنگو، این است که مصوبات هيئت وزیران را تشریح کنم».

نوبخــت در ادامــه با اشــاره بــه دو نمونــه دیگر افــزود: «20 ســال پيش کــه مقام معظــم رهبری به خوزســتان تشــریف بردند و موضوع تســطيح اراضی 550 هزارهکتاری را گفتند، تا سال 92 که آقای روحانی اولين سفرشــان را به خوزستان داشــتند، هيچ اتفاقی نيفتــاده بود. مــا جزء تعهدات دولت میدانســتيم که نســبت به احيا و زهکشــی این اراضی اقدام کنيم». او گفــت: «وقتی بــرای بازدید رفتم و بــا هليکوپتر از بالا زمينها را دیدم، واقعــا اقداماتی را که همکارانمان در وزارت کشــاورزی انجام دادند، تحسين میکردم. خب این موضوع به مردم همان منطقه اطلاعرسانی درستی نشده بود. به همين جهت گفتم خبرنگاران برای بازدید بــه آنجا بروند و بازدید کننــد». او در ادامه با ذکر مثال دیگــری افــزود: «یا مثــلا در موضــوع آب و فاضلاب خوزســتان، با رقمی بيش از 9هزارو 500 ميليارد تومان در حال ســرمایهگذاری هستيم که بتوانيم از مسيرهای شمال شــرق - جنوب شرق، آبرســانی همه شهرها را داشــته باشــيم. مردم وقتی متوجه کار میشوند که شــير آب را باز کنند و آب سالم بياید؛ اما از اینکه چقدر لولهگذاری شــده، مطلع نيستند و این باید اطلاعرسانی شود ». او در ادامه گفت :«این نکته شما درست است که اگر اطلاعرسانی وقتی صورت میگرفت که میدانستند علاوه بر اقدامات صورتگرفته چه کارهایی در دســت اجراســت و بهزودی از منافع آن برخوردار میشــوند، بيشتر در جریان بودند ». سخنگوی دولت تأکيد کرد : «ما مطمئنا اطلاعرسانی را قویتر میکنيم.»

او در ادامــه با اشــاره به اینکه «ما در چهار ســال گذشته طرحهای مختلفی را شروع کرده بودیم »، گفت: «مثلا شــاید از من شنيده باشيد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید پنج مرکز اســتان را به شــبکه سراسری ریلــی وصل کنيم؛ همدان، اروميه، کرمانشــاه، رشــت و تبریز. البته تبریز به شــبکه سراســری وصل اســت و میخواستيم ميانه را به بستانآباد وصل کنيم ». نوبخت ادامــه داد : «پولهای اینها را هم پرداخت کردیم. بعدا گفتنــد علاوه بر اعتبارات، باید پول نقد هم برای تقویت پرداخت شود که دادیم ». سخنگوی دولت گفت : «همه این مساعی باعث شد قبل از انتخابات فقط سوت قطار را در همدان بشنویم. مثلا در رشت، کرمانشاه، اروميه و بستانآباد خط نيامده؛ اما پشت دروازههای شهر است؛ درحالیکه مردم شــاید اطلاعی از این موضوع نداشته باشند ولی در ماههای آینده انجام میشود.»

او همچنيــن دربــاره برنامــه دفاعی موشــکی نيز گفت: «برنامه دفاعی موشــکی جمهوری اسلامی جزء سياســتهای تغييرناپذیر جمهوری اســلامی است و خوشبختانه تقویت بنيه دفاعی در برنامه ششم توسعه و بودجه 96 بهصراحت مورد تأکيد قرار گرفته اســت. منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو امنيت ملی است و سياست دفاعی ایران، بازدارنده است.»

به گــزارش «ایســنا» نوبخــت افزود: «هــر چقدر بنيه دفاعی قویتری داشــته باشــيم، امنيت داخلی و امنيت منطقه محفوظتر خواهد شــد؛ بنابراین طبيعی است برنامه دفاعی موشکی کشــور جزء سياستهای تغييرناپذیر جمهوری اســلامی باشــد که خوشبختانه تقویت بنيــه دفاعی در برنامه ششــم و در بودجه 96 بهصراحت دیده شده است .»

ســخنگوی دولت در پاســخ به ســؤالی درباره برجام موشــکی گفت: «اگر منظور از برجام موشکی این اســت که از سياستهای گفتهشده عقبنشينی کنيــم، باید بگویم «خيــر» چنين برنامــهای نداریم؛ امــا اگر منظور این باشــد که جهــان را یعنی برخی قدرتهــای جهــان را متقاعد کنيــم، چنين چيزی وجود دارد. برخی قدرتهای جهان در تلاش هستند قدرت دفاعی موشکی ایران را به عنوان دغدغه برای کشورهای همسایه مطرح کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.