روحاني فرصتهاي مناسبي دارد

Shargh - - سياست -

نایبرئيس مجلس شــورای اسلامی با اشاره به پشــتوانه مردمی بيشتر روحانی و همچنين مطالبه صریح مردم سراســر کشور درباره رفع حصر و لغو ممنوعالتصویری خاتمی نسبت به رفع هر دو مشکل در دولت دوازدهم ابراز اميدواری کرد.

علی مطهــری با حضور در جمــع خبرنگاران با بيــان اینکه تمایلی بــه اظهارنظر دربــاره انتخابات هيئترئيســه نــدارد، در واکنش به ســؤالی درباره کابينه جدید دولــت دوازدهم و مطالبه حضور زنان و جوانــان در آن اعلام کــرد: «هنوز فرصت زیادی تا زمان تشــکيل کابينــه باقی مانــده و بهطورکلی این سؤالات را باید از دولت بپرسيد».

او در واکنش به ســؤالی درباره ســفر ترامپ به عربستان ســعودی گفت: به نظر میرسد سفر آقای ترامپ به عربســتان، یک سفر تجاری بود؛ بههرحال ترامــپ نگاهی اقتصادی به مســائل جهان دارد، به نظر میرســد بيشــتر به دنبال این اســت که از پول عربستان استفاده کند.

به گفته او «درواقع برای عربســتان سعودی یک دشــمن خيالی و موهوم به نام ایران درست کردهاند تا به بهانه خرید تســليحات پولهای این کشور را از آنِ خود کنند؛ وگرنه آمریــکا بهخوبی میداند مرکز تروریسم خود عربستان است و این پدیده با امکانات و نيروی انسانی این کشور در دنيا رشد کرده است».

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسلامی یادآور شــد: «بــه نظر میرســد آمریکاییهــا با این اقدامات ســر عربستانیها کلاه میگذارند و آنها باید مراقب باشــند فریب نخورند و ایران هم باید رابطه خود را با عربســتان بهبود ببخشــد تــا آنها از ترس ایران به دامن اســرائيل و آمریکا نيفتند. متأســفانه عربستانیها ترسی از ایران دارند و ما باید این مسئله را اصلاح کنيم».

مطهری در پاسخ به ســؤال خبرنگار ایلنا درباره یادداشت اخيرش درباره انتخابات ریاستجمهوری و لزوم اصــلاح روش رســانههای مخالف دولت و صداوســيما و همچنين خواســت مردم در راستای پایاندادن بــه ممنوعالتصویری خاتمی و رفع حصر گفت: «قاعدتا با توجه به پشــتوانه مردمی که امروز آقــای روحانی دارند و همچنين با اتکا به خواســت مردم کــه در اجتماعات انتخاباتی هــر دو موضوع ممنوعالتصویــری آقای خاتمــی و همچنين حصر خانگی مطــرح میکردند، به نظر میرســد فرصت مناسبی است که در دولت آینده این مشکلات مرتفع شود». او در پاسخ به ســؤال دیگری درباره پيشنهاد اخيرش درباره بهکارگيــری قاليباف در کابينه دولت دوازدهم گفت: «به نظر میرســد در صورت تحقق این مســئله، بسيار مســاعد خواهد بود که در دولت دوازدهم از افــراد کارآمد و مبرز در طرف مقابل هم اســتفاده شــود. آقای قاليباف بههرحــال یک مدیر اجرائی قوی است و بهتر است از ایشان و هم از دیگر نيروهای کارآمد نيز استفاده شود».

به گفته مطهری «اساســا این روشی که در کشور رایج شــده و هر دولتــی روی کار میآیــد، نيروهای کارآمــد طــرف مقابل را کنــار میزنــد، باید اصلاح شود. بســياری از دشــمنیها و مخالفتها ناشی از همين مسئله اســت که آنها در قدرت شریک نبوده و شــروع به مخالفتکردن میکنند. اگر از نيروهای خوب طرف مقابل هم اســتفاده کنيــم، همدلی در کشور ایجاد شده و بسياری از مشکلات مرتفع شده و اصلاح امور بهتر و سریعتر انجام میشود».

مطهری در پایان و در پاســخ به این سؤال که آیا دولت از این دعوت اســتقبال میکنــد یا خير، گفت: «خيلی اميدوار نيســتم به این پيشــنهاد عمل کنند؛ اما به نظرم باید بر این مســئله تأکيــد کنيم تا به آن توجه شــود؛ چراکه در صورت تحقق به نفع کشــور خواهد بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.