سفر رئیسجمهور آمریکا تحتتأثیر قدرت نرم ایران قرار گرفت

Shargh - - سياست -

ایرنا:

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگســتری، در هفتمين همایش ملــی حقوق مالکيت ادبی، هنری و حقــوق مرتبــط در کتابخانــه ملی با بيــان اینکه 29 اردیبهشــت شاهد حماسه تاریخساز و دورانساز در دنيا بودهایم، گفت: بزرگترین قراردادهای تجاری و تســليحاتی جهانی به دنبال ســفر رئيسجمهور آمریکا به عربســتان بسته شــد، اما همه این خبرها و حضور سران ٥0 کشور مســلمان عربی تحتتأثير انتخابات ایران قرار گرفت و این انتخابات باشــکوه، خبر ســفر رئيسجمهور آمریکا به عربســتان را کنار زد؛ دستکم اینکه همسطحی ایجاد کرد و این سفر پرطمطراق را به کنار زد و قدرت نرم سياســی ایران را به رخ کشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.