سفر تشریفاتی به بیتلحم

Shargh - - جهان -

«دونالــد ترامــپ»، رئیسجمهــور آمریکا، به منظور دیدار با «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلســطین، در حالی به بیتلحم سفر کرده که بســیاری با توجه به مدت کوتاه این سفر و نیز مکان آن، دیدار ترامپ را اقدامی تشــریفاتی میدانند. به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگزاری فرانســه، ترامپ در حالی روز گذشته به بیتلحم در کرانه باختری رفت که طرف فلسطینی امیدوار اســت بتواند این سیاستمدار پیشبینینشدنی را برای متعهدبودن به ایجاد کشور مستقل فلسطین مجاب کند.

دیدارهای رســمی محمود عبــاس عموما در رامالله انجام میشــود و انتخــاب بیتلحم برای ایــن دیدار احتمالا بهدلیل نزدیکبودن به قدس و کاهش مدت ســفر ترامپ از سوی تیم او پیشنهاد شده اســت. او مدت کوتاهی در بیت لحم توقف کرد و سپس به قدس بازگشت تا بعدازظهر برای دیدار با «پاپ به واتیکان پرواز کند».

ســفر ترامپ به فلسطین اشــغالی و اسرائیل بخشــی از اولیــن ســفر خارجــی او بهعنــوان رئیسجمهور آمریکا و پس از سفر او به عربستان ســعودی اســت؛ جایی کــه در آن بــا ۵۵ رهبر کشــورهای اســلامی دیدار کرد و از آنها خواست برای مبارزه با افراطگرایی با یکدیگر متحد شوند.

او پیــش از ایــن درباره احیــای تلاشها برای برقــراری صلــح اســرائیل و فلســطین صحبت کرده اســت، بااینحال به جزئیــات اندکی درباره چگونگی این تلاشها اشــاره کرده است. ترامپ پیش از حضور در محل اقامت «بنیامین نتانیاهو»، نخســتوزیر اســرائیل، از ارائــه جزئیــات درباره چنین تلاشهایــی خودداری کــرد و فقط گفت: من شــنیدهام که این مســئله یکی از دشــوارترین توافقهای تاریخی است؛ اما این احساس را دارم که مــا میتوانیــم در این موضوع نیــز به نتیجه برســیم. گفتوگوی میــان رئیسجمهور آمریکا و محمــود عباس در کاخ ریاســت تشــکیلات در حالی صورت گرفت که صدها نفر از فلسطینیانی که در زندانهای اســرائیل به سر میبرند، اکنون در اعتــراض به وضعیــت خــود از ۱۷ آوریل در اعتصــاب غــذا هســتند و فعالان مدنــی تلاش میکننــد وضعیت این زندانیان را در این ســفر به گوش ترامــپ برســانند. درهمینحال، «حســام زوملت»، یکی از دستیاران محمود عباس، درباره ســفر ترامپ و تــلاش او بــرای میانجیگری در مسئله فلسطین میگوید، اگر رئیسجمهور آمریکا بهدنبــال میانجیگــری میان ما و رســاندن ما به یک توافق تاریخی اســت، ما بــرای همکاری با او آمادهایم. ترامپ و عباس پیش از این نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند؛ اما این سیاســتمدار آمریکایی با بیان این مســئله که دیگر از تعهد طولانیمدت آمریــکا در پایبندی بــه راهحل دوکشــوری برای مسئله فلسطین حمایت نمیکند، نگرانی بسیاری را در میان فلسطینیان ایجاد کرد.

کنفرانس مطبوعاتی مشترک

محمود عباس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک کــه پس از دیدار بــا دونالد ترامپ برگزار شــد، با اشــاره به اینکه قدس شــرقی پایتخت فلسطین است، بر آمادگی فلسطین برای همکاری با طرف آمریکایی در زمینه مبارزه با تروریســم تأکید کرد و گفت: مردم فلســطین و منطقــه به تحقق صلح امیدوار هستند. عباس تأکید کرد: درگیریها میان دو طرف فلســطینی و اســرائیلی، درگیری دینی نیســت و درواقع احترام به ادیان مختلف بخش مهمی از اعتقادات و اصول ماست. مشکل اصلی ما با طرف اسرائیلی، اشغالگری، شهرکسازیها و بهرسمیتنشــناختن فلسطین است که این موارد مانع از تحقق راهحل تشــکیل دو کشور میشود. مشــکل ما دیــن یهود نیســت، ما به ایــن دین و پیروانش احترام میگذاریم.

ترامــپ نیــز ضمن تشــکر از میزبانــی عباس در بیتلحــم گفت: ابتــدای ماه جــاری میلادی تماسهایــی بــا عباس دربــاره صلــح دو طرف فلســطینی و اســرائیلی داشــتیم. همچنیــن رایزنیهایی در این زمینه با بنیامین نتانیاهو انجام شد. من به تحقق این هدف بسیار امیدوار هستم.

ترامپ نشســتهای اخیرش در ریاض را بسیار مفید و نتیجهبخش خواند و گفت: چیزی شــبیه این نشســتها تاکنون در تاریخ برگزار نشده است. همچنیــن برخی منابع فلســطینی اعــلام کردند مســئولان عربســتانی، رئیسجمهــور آمریکا را راضی کردند در انتقال سفارت کشورش به قدس عجلــه نکند. ترامپ در تبلیغــات انتخاباتی خود و نیز در مناســبتهای مختلف بارها متعهد شــد که ســفارت آمریکا را از تلآویو بــه قدس منتقل میکند؛ اما پس از ورودش به کاخ سفید و زمانی که اسرائیلیها از او خواستند تاریخی برای انتقال ســفارت به قدس تعیین کند، در اجرای این تعهد دچار تردید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.