یورش نیروهای امنیتی بحرین به منزل رهبر شیعیان بحرین

Shargh - - جهان -

نظامیان بحرینی صبح روز گذشته با حمله به تحصنکنندگان در میدان «الفداء» منطقه «الدراز» و محل ســکونت «شــیخ عیســی قاســم» رهبر شیعیان بحرین، یک نفر را کشتند و دهها نفر دیگر را زخمی کردنــد. به گزارش ایرنا، شــبکه خبری المیادین روز گذشــته اعلام کرد اطلاعات رســیده حاکی از بازداشت تعداد زیادی از تحصنکنندگان داخــل منزل از ســوي نیروهای پلیــس و امنیتی بحرین اســت. این شــبکه خبری به نقل از منابع محلی در منطقه «الدراز» نوشت: صبح سهشنبه نیروهای امنیتی بحرین به داخل منزل شیخ عیسی قاسم هجوم بردند و عده زیادی را دستگیر کردند.

طبق گزارشها، نظامیان آل خلیفه با کشــیدن ســیم خاردار در اطراف منزل شیخ قاسم نخست آن را محاصره کردند و سپس به داخل آن حمله بردند. این در حالی اســت که هزاران بحرینی در اطراف منزل شــیخ عیســی برای مقابله با پلیس تجمع کردهانــد. همچنین جوانان کفنپوش برای دفاع از آیتالله عیسی قاسم به خیابانها آمدهاند و با خودروهای زرهی آل خلیفه درگیر شدند. این اتفاق در حالــی رقم خورد که بالگردها در ارتفاع کــم در حال پرواز بــر فراز منزل آیتالله عیســی قاسم بودند.

منابع آگاه از کشتهشدن یک نفر و زخمیشدن صد نفــر دیگــر در حملــه نیروهــای امنیتی به تحصنکنندگان داخل منزل شــیخ عیســی قاسم خبر دادند. بااینحال از سرنوشــت رهبر شیعیان بحریــن تا لحظه تنظیم این گــزارش، خبر موثقی منتشــر نشده است و رسانههای محلی دستگیری شیخ عیســی قاســم را تأیید نکردهاند؛ اما برخی دیگر از رســانهها خبر دادند رهبر شیعیان بحرین در خانه حبس شده است.

«ابراهیم العرادی» فعــال بحرینی اعلام کرد وضعیت جســمانی عیســی قاســم بر اثر پرتاب گاز اشکآور نامساعد شــده است. شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیتالله عیســی قاســم در ایران در گفتوگــو با خبرگــزاری مهر گفــت: نظامیان رژیم آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم حمله کــرده و حدود ۱۵۰ نفر از افراد و شــخصیتهای حاضر در جوار منزل ایشــان را بازداشــت و روانه زندان کردند. وضعیت شیخ درحالحاضر معلوم نیســت و ایشــان در محاصره نظامیان آل خلیفه هستند و نمیدانیم که حال ایشان چطور است. او تصریح کرد: تأکید میکنیم که همچنان حرکت ما مسالمتآمیز است و اگر اتفاقات دیگری رخ دهد، بعدها درباره آن موضعگیری خواهیم کرد.

در همین حال وزارت کشور آل خلیفه بازداشت ۵۰ نفر از حامیان آیتالله شــیخ عیســی قاسم را تأییــد و اعلام کرد که نظامیان این رژیم در منطقه باقی خواهنــد ماند. وزارت کشــور بحرین مدعی شــد: ۵۰ نفر از افراد تحــت تعقیب، محکومان و فراریان از زندان «جو» در عملیات الدراز بازداشت شــدند که برخی در منزل )متهم( شــیخ عیســی قاسم پناه گرفته بودند.

«آیتالله عیســی احمد قاســم» معــروف به شیخ عیسی قاســم، رهبر شیعیان و رهبر معنوی خیزش بحرین )۲۰۱۱-۲۰۱۲( اســت. دادگاه رژیم آل خلیفه یکشنبه گذشته شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را بنا بر اتهامات واهی، به یک سال حبس تعلیقی و مصادره 9 میلیون دلار از حساب شــخصی او به اضافه مصادره دو قطعه زمین به نام شیخ عیسی قاسم و نیز پرداخت جریمه نقدی به مبلغ صد هزار دینار محکوم کرد.

همچنین خبر میرسد گروههای انقلابی بحرین از مردم این کشــور خواســتند دســت به عصیان مدنــی، اعتصاب عمومــی و تظاهرات گســترده بیوقفــه در همــه مناطــق این کشــور بزنند. به گزارش ایسنا، منابع دیپلماتیک به المیادین گفتند چراغ ســبز آمریکایی و ســعودی برای بازداشت آیتالله عیســی قاســم نشــان داده شــده است. علمای بحرینی نیز در این راستا اعلام کردند تمام کسانی که حامی آیتالله عیسی قاسم هستند باید فورا خود را به میدان الفداء برسانند و تا پای جان از آیتالله عیسی قاسم حمایت کنند.

علمــای بحرین اظهار کردنــد: اگر میخواهید اینجا را کربلا کنید، به شــما میگوییم ما فرزندان کربلا هستیم و از هر نقطه به صورت کفنپوش زن و مــرد، کوچک و بزرگ بیرون میآییم. مدیر حوزه علمیــه بحرین در قــم اعلام کرد پادشــاه بحرین مسئول حفظ جان آیتالله عیسی قاسم است.

جمعیت الوفاق بحریــن نیز در بیانیهای اعلام کرد: جهان شــاهد این اســت که ملــت بیدفاع در برابر سیاســت تروریســم و خشــونت قربانی میشــوند. این جمعیت بهعنوان بزرگترین گروه مخالف شــیعه در بحرین افــزود: خونریزیها در برابــر دیدگان جهان صورت میگیــرد و نیروهای نظامي وحشیانهترین اقدامات را علیه غیرنظامیان صورت میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.