مروری گذرا بر حملات تروریستی بریتانیا

Shargh - - جهان -

۲۲ مارس ۲۰۱۷: یک مهاجــم تنها با یک خودرو بهســوي جمعیتی که در پل وستمینیستر جمع شده بودنــد، یورش برد و آنها را زیر گرفــت. او در ادامه با چاقو یک افسر پلیس را که ورودی پارلمان انگلستان نگهبانی میداد، زخمی کرد و در حین تعقیب و گریز، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در این حادثه پنج نفر از جمله یک تروریست رومانیایی جان باختند. مهاجم که «خالد مسعود» نام داشت، در بریتانیا به دنیا آمده بــود و طبق اظهــارات مقامات بــا گروههای افراطی خشونتطلب ارتباط داشت.

۵ دســامبر ۲۰۱۵: مردی چاقوبهدست در ایستگاه متــرو به مردم حملــه کرد؛ ضارب کــه «محیالدین مایر» نام داشت، فریاد میزد که «این به انتقام سوریه است». هرچند کسی در این حادثه کشته نشد؛ اما سه نفر بهسختی مجروح شدند.

۲۲ می۲۰۱3: دو مهاجم در منطقه «وولویچ» یک ســرباز بریتانیایی را با ضربات چاقو و ســاطور از پای درآوردند. تصاویر ویدئویی ضبطشــده با گوشیهای تلفــن همراه یکی از ضاربان را حین ادای این جملات نشان میداد که میگفت کشــتن این سرباز به تلافی ســربازان بریتانیایی است که مسلمانان را در خارج از مرزهای این کشور میکشند.

۷ جولای ۲۰۰۵: ســه انفجار انتحــاری در ۵۰ ثانیه و در سه نقطه مختلف متروی لندن به وقوع پیوســت که باعث ازکارافتادن سیستم حملونقل عمومی در این شــهر شــد. در نتیجه این حملات که در ســاعات آغازین و ساعت شــلوغی مترو به وقوع پیوســت، در مجموع ۵۲ نفــر جان باختند و صدها نفر نیز زخمی شــدند. از این حادثه بهعنوان بدترین حادثه تروریستی بریتانیا بعد از بمبگذاری «لاکربی» در سال ۱988 یاد میشود.

3۰ آوریل ۱999: در یک بازه ۱3روزه در ماه مارس ۱999، بریتانیــا شــاهد مجموعــه بمبگذاریهای ســریالی بود که اولیــن انفجار در یک ســوپرمارکت، بعــدی در مرکــز منطقــه بنگلادشــیها و آخریــن بمبگذاری در کلوپی در منطقه همجنسبازان لندن به وقوع پیوســت که انفجار آخری منجر به مرگ سه نفر شــد. عامل این انفجارها جوانی ۲3ســاله به نام «دیوید کوپلند» بود که خود را نازی میدانســت و به شش بار حبس ابد محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.