واکنشها به حادثه مرگبار منچستر

Shargh - - جهان -

آنــگلا مرکل، صــدر اعظم آلمــان، در واکنش به حمله تروریســتی در منچســتر عنــوان کرد این حمله مشکوک تروریستی، آلمان را در تلاش برای همکاری با بریتانیا علیــه طراحان و عاملان چنین اقدامات غیرانسانی مصممتر میکند.

ژان کلــود یانکر، رئیس کمیســیون اروپا نیز در بیانیهای که کمیســیون اروپا در این زمینه منتشــر کرده، نوشــت: «وقتــی فکر میکنم تروریســم بار دیگر دنبــال ایجاد ترس و تفرقه در جشــنی بوده که خانواده و جوانان دور هم جمع شــدهاند، دلم میشکند».

امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانســه، نیز گفت از این حمله «وحشــتزده» شده است. او در بیانیهای که دفتر رئیسجمهوری فرانســه منتشــر کرد، نوشــت از حملات دوشنبهشــب منچســتر، وحشتزده و شوکه شده است.

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز ضمن ابراز تســلیت به خانوادههای قربانیان، همبستگی کشورش را با بریتانیا ابراز کرد. او بهجای استفاده از واژه هیولا، عاملان این جنایت را «بازندگان شــرور» خواند و تأکید کرد که جامعه جهانی تحمل تداوم این خونریزیها را ندارد.

مالکــوم ترنبــول، نخســتوزیر اســترالیا، روز سهشنبه حمله تروریستی در منچستر را «شرمآور» و «هولنــاک» خواند و از آن به عنــوان «حمله به افراد بیگناه» یاد کرد.

جاســتین ترودو، نخســتوزیر کانادا، نیز ضمن ابراز بهت از این حادثه تروریستی، خواستار آن شد قربانیان و خانوادههایشان را فراموش نکنیم.

ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوري روسیه، نیز در واکنش به این حادثه تروریستی، وعده داد همکاری خود را با بریتانیا در زمینه اقدامات ضدتروریســتی افزایش دهد.

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان، با محکومکــردن حمله تروریســتی و ضمــن همدردي بــا خانواده قربانیــان، گفت: «ما معتقدیم ریشه و منشأ فکری حوادث تروریستیای که در میرجاوه ایران و در شــهر منچستر انگلیس دست به اقدامات خشونتبار و غیرانسانی میزنند، یکی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.