شكلهاي زنندگيگ:ادرباه رهبال خزایكربههبهانها شنتهشاررآثاري از وي

Shargh - - ادبيات - نادر شهريوري )صدقي(

بالــزاك از میان علوم به علم شــیمي علاقه بیشــتري داشت. از نظرش شیمي علمي زنده و ارگانیك است. علم ترکیب مواد با یکدیگر، حلشدنشان در هم و بهوجودآمدن ترکیبات متنوع اســت. به نظر بالزاك اجتماع و شهر چیزي از جنس شیمي اســت.* شهر بهمثابه حلاّلي قوي و برنده همچون مادهاي ارگانیك آدمها را بهسوي خود ميکشاند، برخي آدمها در شــهر حل ميشــوند و برخــي دیگر حل نميشــوند، گروهي تهنشین ميشــوند و رسوب ميکنند و برخي دیگــر در فعلوانفعالات دائمي که در شــهر رخ ميدهد اســتحاله ميیابند، دگرسان ميشوند و به ترکیبي دیگر بدل ميشــوند. به نظر بالزاك بهندرت ممکن اســت آدمي بتواند در درون حلاّلي قوي به نام شهر مقاومت کند و تمایز و شخصیت مستقل خود را حفظ کند.

بااینحال بالزاك بر ایدهاي رئالیســتي پافشاري ميکند. ایده رئالیستي بالزاك چنین است: «موفقیت به هر بهایي.» بالزاك بر این باور اســت که آدمي بــراي «موفقیت به هر بهایي» ميبایست خود را همچون اتمهاي فعال در مسیر «برخــورد» قرار دهد. تنها در «برخوردي موثر» اســت که آدمــي ميتواند بخت خود را براي ارتقا به موقعیتي بالاتر امتحان کند. مقصود از برخورد موثر در جامعه به یك تعبیر درك «اهمیت لحظه» اســت. بالــزاك ميگوید در همان زمانهاي که ناپلئون، ناپلئون شد یعني قهرماني در عرصه جهاني، چهار یا پنج ناپلئون دیگر ميشناخته که به اندازه ناپلئون استعداد داشتهاند اما هیچ ترکیبي ناپلئون بناپارت نشــد. بالزاك اهمیت آدمي و اساسا تمایز او را در گستره و شدت بيحدوحصر «احساسي واحد» جستوجو ميکند. به نظر بالزاك هر انســان فقط آن هنگام مهم ميشود که نیروي خود را بر هدفي معین متمرکز کرده باشد. او چنین انســانهایي که انباشته از احساســي واحدند را اصطلاحا monoman مينامد. Monoman یعني فردي که ذهنش به طور یکجانبهاي انباشته از ایدهاي معین است.

فردي که ذهنش به صــورت یکجانبه از ایدهاي معین اشباع است را ميتوان ایدهپرداز، روشنفکر و نخبه نامید. با این تعبیر وترن از مهمترین شخصیتهاي بالزاکي، نمونهاي از آن است . «وترن یك روشنفکر است، یك منطقدان تندخو و دوآتشه و بر خود ميبالد که شاگرد روسو است. کسي که کمتر از همه بزدل اســت و جرات ایــن را دارد که صداي خود را علیــه فریبکاريهاي عظیم موجود در قراردادهاي اجتماعي بلند کند.» تنها بالزاك نیست که شخصیتهاي داستانياش سرشار از حســي واحد و ایدهپرداز هستند. در مهمترین شخصیتهاي داستایفسکي- نویسنده همعصر بالــزاك- نیز چنین شــخصیتهایي به چشــم ميخورند. راسکولنیکوف قهرمان «جنایت و مکافات » نیز متاثر از وترن خود را مجاز به هر کاري ميدانســت. او که سرشار از ایده معیني بود ایدئولوژي را راهنماي عمل خود قرار داده بود.

بااینحال در بالزاك روشــنفکري به معناي مرســوم و کلاسیك آن وجود ندارد زیرا روشنفکري به معناي مرسوم یعني «کســي که درگیر کار فرهنگي اســت -یا حرفهاش تولید محصولات فرهنگي است- ميتواند نسبت به مسائل اجتماعي و سیاسي حساس باشد و درباره آن موضع بگیرد، در این حالت او همچون شــهروندي آزاد گرایش سیاسي دارد و فعال اســت.» با این تعریف از روشنفکري و اساسا هر تعریف دیگر وترن و راسکولنیکوف روشنفکر به معنای مرســوم به حســاب نمیآیند، اگرچه این هر دو همچون ناپلئون سرشار از ایدهای معیناند.

به نظر میرسد سرشــار از ایدهبودن در شخصیتهای بالزاکی و داستایفسکی بیشــتر با فردگرایی گره میخورد. فردگرایی در بالزاک خود را به منافع شــهري پیوند میزند و در داستایفسکی به ارادهگرایی ربط پیدا میکند. فردگرایی در بالزاک ملموستر است زیرا به مقولهای کاملا مشخص و بــه تعبیر زیمل بــه انتزاعی کاملا ملمــوس به نام پول مرتبط میشود . «پول» و «شان اجتماعی » اساسا دو مقوله بالزاکیاند ولــی پول اهمیت بیشــتری دارد. اهمیت پول از نظر بالزاک همچون اکســیژنی خالص برای شــشهای خسته است که مرده را زنده میکند. درحالیکه فردگرایی داستایفســکی در هیئت ابرمرد ظهور پیدا میکند. ابرمرد فردی اســت که از بالا به پایین مینگرد. الزاما او روشنفکر نیســت اما الیت و یا نخبه است، )همچون شخصیتهاي بالزاکــی(. در الیتها و نخبگان از نوع کاراکترهای بالزاکی و داستایفســکی سرشــاری ایده به سرشــاری میل پیوند میخــورد. الیتها قبل از هرچیز به امیال خود وفادارند.** میل را میتوان طلب چیز و یا نتیجهای دانست که تحققش با لذت و رضایت همراه اســت. این «میل» خود را در قالب نقشهای مختلف نمایان میســازد، مثــلا هرکدام از این آدمها در برشی از زندگیشان میتوانند در هیئت فاتح دنیا، انقلابی، یک آنارشیست و یک ستمگر ظاهر شوند اما هرچه که باشند در نهایت در مناسبات شهری حل میشوند.

اگر ازجمله معیارهــای واقعگرایی را توجه به جزئیات در نظر گیریم بالزاک از واقعگراترین نویسندگان عالم ادبیات اســت. او این واقعگرایی را بیشــتر مدیون تأثیرگذاری شهر و بهخصــوص پاریس اســت. به نظر بالزاک شــهر «روح حســابگری» را به طور ناخودآگاه در تکتک شهروندانش میدمد. آدمها در شــهر حتی اگر نخواهند حسابگر شوند به طور ناخودآگاه حســابگر میشــوند. با بالزاک است که حسابگری را درمییابیم، با بالزاک فیالمثل درمییابیم که قیمت یک جلســه حضور در جامعه چقدر است و لباس شیک، کفشهای براق، کالســکه نو، آپارتمان، خدمتکار و هزاران ریزودرشــت چقدر خرج برمیدارد. بالزاک فاجعه تحقیرشــدگان را بهخوبی نمایان میســازد. آن هنگام که بهخاطــر یک رفتــار جزئی و پیشبینینشــده و یا به دلیل جلیقــه ازمُدافتاده از فلان محفل اشــرافی به بیرون پرت میشوند. «راســتینیاک خوب میدانست که برای ورود به اجتماع پاریس نیاز به پول دارد و به مادرش نامه نوشت و تقاضای هزارودویست فرانک کرد و همچنین از خواهرش خواســت تا پساندازهایشــان را برای او بفرستند. پس از چند روز به دیدار مادام دورســتو رفت... مادام دورِســتو او را نپذیرفت »

چنانکه گفته شــد بالزاک از انتزاع غولآســایی به نام «پول» میگوید که گوبســک مظهر آن اســت. با «پول» و «ســرمایه» درمییابیم که بالزاک تا چه حد معاصر است. پول که خاصیــت خرید و تصاحب همهچیز را داراســت خود عالیترین موضوع تصاحب اســت. این ایدهها نیستند که جهانشــمولاند بلکه تنها پول است که جهانشمول اســت. جهانشــمولی، خاصیت پول، قــدرت مطلقاش را باعــث میشــود، منی که پــول دارم، نیرویــم به همان اندازه پول عظیم اســت. «من پاپ هستم! من حاکم همه شــما هســتم!» گو اینکه بالزاک متأثر از ایده ناپلئونشدن بر «خواســتن» و «میل» قهرمانان خود تأکیــد میکند، بر حسی مشــترک و واحد که بر هدفی معین متمرکز است و شخصیتهای داســتانیاش را طوری پردازش میکند که مملو از «خواســت» باشند، اما او دره عمیق میان خواستن و توانستن را درمییابد. تراژیکبودن بالزاک دقیقا در همین رابطه اســت که معنا پیــدا میکند. هنگامی کــه بالزاک میگوید «رمانهای بورژوایی من از درامهای حزنآور شما غمانگیزتر است» اشــاره به همین دارد. بالزاک میخواهد بگوید که در هر ثانیه پشــت پرده پنجرههای شــهر پاریس تراژدیهایي اتفاق میافتد که کمتر از تراژدی مرگ ژولیت و ناامیدی لیر در «شــاهلیر » شکســپیر نیست. فیالواقع نیز تراژدی «باباگوریو» کم غمانگیزتر از تراژدی «شاهلیر » نیست. هنگامی که گوریو به بســتر مرگ افتاده بود، دخترانش نزد او نبودند. بابا گوریو از یکی از دانشجویانش که او را عیادت میکردند خواست نزد دادستان برود تا دخترانش را مجبور به عیادت پدرشــان کنند. چند دانشجویی که در کنار بستر باباگوریو حضور داشــتند پولی برای خرید دارو نداشــتند. کنت- شــوهر دختــر گوریو- تنهــا در صورتــی به زنش آناســتازی اجازه رفتن به نزد پدرش را میداد که وی تمام داراییاش را به نام او کند.

از یک نظر اهمیــت بالــزاک در درک تناقضات زندگی است. او اگرچه بر اهمیت پول تأکید میکند و آن را موجد خوشــبختی میداند اما در همان حال نه از خوشــبختی که از توهم خوشــبختی میگوید. او از آرزوهای بربادرفته میگوید. بالزاک همین نظر را در رابطه با شــخصیتهای منحصربهفــردش دارد. او اگرچــه از شــخصیتهای داستانیاش میخواهد مصمم باشند و تصور ناپلئونشدن را هیــچ از خود دور نکنند اما گویی به فراســت درمییابد الیتشــدن )ابرمــرد( گونهایــی توهم اســت. فردگرایی بورژوایی در بالزاک به ظهور ابرمرد منتهی نمیشود. شهر پیشاپیش ظهور ابرمرد را منتفی میکند. پینوشتها: * بالزاک نوشتههای لاوازیه، شیمیدان برجسته فرانسوی، که در جریان انقلاب فرانســه اعدام شد را مطالعه کرده و همچنیــن رمان باباگوریو ی خود را به یك شــیمیدان و زیستشــناس فرانســوی که به اصول تکامل باور داشت تقدیم کرده است. ** نیچه برای شــخصیتهای داستایفسکی بیش از خود داستایفســکی احترام قائل بود. از نظــرش آنان اهمیت بیشتری از داستایفسکی داشتند زیرا به امیال خود احترام میگذاشتند. 1- درباره خانه قانونزده، سیما ذوالفقاری 2- کار روشنفکری، بابک احمدی 3- اوژنی گرانده و باباگوریو، شپارد، ترجمه مینو مشیری 4- گوبسک رباخوار، بالزاک، ترجمه جعفر پوینده.

پرومته زندگي بالزاك

آندره موروا ترجمه شهلا برادرانخسروشاهي نشر صداي معاصر

آرزوهاي بربادرفته

بالزاك ترجمه سعيد نفيسي نشر نيلوفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.