مگره نزد فلاماندها

Shargh - - ادبيات - ژرژ سيمنون ترجمه عباس آگاهي نشر جهان كتاب

معجزه

از دیگر کتابهاي تازه مجموعه نقاب، رماني است با عنوان «پرواز بدون او» از نویسندهاي که اولینبار اثري از او در این مجموعه بهچاپ رســیده است. میشل بوســي، نویسنده رمان، از نویســندگان معاصر فرانسوي است که در سال 1965 متولد شده است. او که استاد رشته جغرافیا اســت، با نوشــتن «پرواز بدون او» موفقیت زیادي در عرصه نویســندگي پیدا کرد و این اثرش در ســال 2012 جایــزه بهترین رمان پلیسي فرانسويزبان و جوایزي دیگر را به دست آورد. «پرواز بدون او» را عباس آگاهي ترجمه کرده و در بخشــي از مقدمه کوتاهش درباره آن نوشته: «این اثر علاوه بر خصوصیات ساختاري بدیع و تازگي قصه و وقایع آن، همانند بهترین آثار این ژانر، تا آخرین لحظه ما را در عطش حل معما نگاه ميدارد و زماني که ســرانجام گرهها گشوده ميشوند و از این جدال اخلاقي رهایي ميیابیم، نفس راحتي ميکشــیم. خود نویسنده در جایي گفته است: من باید خوانندگانم را تا لبه پرتگاه ببرم، رهایشان کنم، و در آخرین لحظه مانع سقوطشان شوم.» در این رمان، هواپیمایي که از استانبول عازم پاریس است دچار سانحه شده در مرز فرانسه و سوئیس سقوط کرده است. تمام سرنشینان هواپیما مردهاند و تنها نوزادي چندماهه زنده مانده است. سرنوشت این نوزاد موضوع این رمان اســت. در بخشــي از این رمان ميخوانیــم: «ارباس 5403 استانبول- پاریس در کمتر از ده ثانیه تقریبا به شکلي عمودي سقوط کرد و دوباره در مســیر مســتقیم قرار گرفت. اغلب مسافران خواب بودند، اما گویي در صندلي چرخفلك شــهربازي لحظهاي چشــم بر هم گذاشته، بلافاصله بیدار شدند. غریو جیغ و فریادها، بیشتر از تکان هواپیما، خواب سبك ایزل را پراند...».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.