رویارویی قاتل با مادر مقتول بعد از 12 سال

Shargh - - حوادث -

شــرق:

12 ســال بعد از آخرین محاکمه مرد جوانی که همچنــان در بلاتکلیفیِ گذشــت و قصاص قرار دارد یــک بار دیگــر در برابر قضات قــرار گرفت و از مــادر مقتول بهعنوان ولیدم درخواســت گذشــت کرد. به گزارش خبرنگار ما، این جوان که به دلیل 12 سال ســردرگمی از قضات درخواست کرده بود طبق قانون، تعیین تکلیف شــود روز گذشــته در حالی در برابر قضات قرار گرفت که مادر مقتول هم در دادگاه حاضر شــد. این جوان در توضیح اینکه چرا مرتکب قتل شــد گفت: 12 ســال قبل زمانی که من 20ساله بودم با یکی از دوستانم به محلهای در تهران رفتیم؛ در آنجا با دختری آشنا شده بودم و میخواستم او را ببینم پسر نوجوانی جلوی من را گرفت و گفت دیگر تو را در این محله نبینم؛ اینجا محله شــما نیســت و وقتــی میآیی و به دخترهــای محل ما گیر میدهی دعوا به راه میافتد. بهتر اســت بروی و دیگر در این محله پیدایت نشــود. من خیلــی از حرفش ناراحت شدم و با عصبانیت به او گفتم بعدازظهر همدیگر را میبینیم بعد هم به محله خودمان رفتم و با چند نفر از دوستانم با یک پژو و دو موتور به آن محل برگشتیم. دعوای شــدیدی بین ما اتفاق افتاد و همهچیز بههم ریخت. من که به دلیل ضرباتی که خورده بودم خیلی ناراحت بودم با چاقو یک ضربه به پســر نوجوان زدم که باعث مرگش شد. متهم گفت: از آن زمان 12 سال گذشته و من حالا ۳2ساله هستم و سالهای زیادی را در زندان بلاتکلیف بودهام و درخواست دارم وضعیتم بررسی شود. در ادامه مادر مقتول که در دادگاه حضور داشت در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: سالها پیش که پسرم کشته شد زندگی من به طور کامل دگرگون شد و همه اعضای خانواده دچار بههمریختگی شدند. من خیلی از این وضعیت ناراحت بودم و حالم خوب نبود تا اینکه چند ســال بعد فهمیدم شوهرم مبلغی پول گرفته و اعلام رضایت کرده است. این وضعیت من را خیلی ناراحت کرد و زندگی ما دچار مشــکل شد. من شوهرم را از خانه بیرون کردم و گفتم حق نداشته که با خون پســر من معامله کند؛ بعد از مرگ پسرم همه چیز در خانه من بههم ریخت و زندگی زناشــویی من هم دچار مشکل شد؛ بههمیندلیل هم هیچوقت این پســر را نبخشیدم. در این سالها هم میخواستم پول تفاضل دیه را تهیه کنم تا بتوانم او را قصاص کنم. در این هنگام یکی از قضات رسیدگیکننده گفت: اما شما درخواســت دو میلیارد تومان پول کرده بودید اگر این مبلغ پرداخت میشــد گذشت میکردید؟ زن جواب داد: من میدانستم که اولیای دم نمیتوانند این مبلغ را پرداخت کنند اما آنها باید بدانند ارزش خون پســر مــن هیچوقت ‪9 0‬میلیون تومان نبوده اســت؛ ضمن اینکــه اگر هم این مبلغ پول به من پرداخت میشــد حتما آن را صرف امور خیریه میکردم؛ درحالحاضر هم حسابی باز کردم و پولهایی را در آن واریز میکنم و برای امور خیریه هزینه میکنم. ضمن اینکه همین حالا تفاضل دیه آماده است و با یک تلفن میتوانم آن را پرداخت کنم اگر دادگاه دستور اجرای حکم بدهد. من گذشــت نمیکنم. سپس متهم در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: وضعیت مالی خانواده من بسیار بسیار ضعیف است و آنها توانایی پرداخت مبلغ دو میلیارد تومــان را ندارنــد و این موضوع را همــه میدانند و حتی مادر مقتول هم به آن اشاره کرد اما میخواهم حالا که به خاطر پسرش کارهای خیر انجام میدهد درخواســت کنم من را ببخشــد. زمانی که این اتفاق افتاد من 20ســاله بودم جوان 20ســاله فکر و شعور رشدیافتهای ندارد و نمیتواند درست تصمیم بگیرد. من هم همین وضعیت را داشتم و اصلا نمیتوانستم درست فکر کنم. ضمن اینکه به مواد مخدر هم اعتیاد داشتم. وقتی زندانی شدم جوان خام و معتادی بودم که زندگی یک نوجوان 15ســاله و زندگی خودش را بــه باد داده بود؛ وضعیت روحــیام در زندان بههم ریخت تا اینکــه با کمک مددکار زنــدان و پیشنماز زندان به سمت خدا رفتم و از او طلب بخشش کردم و خواستم تا کمکم کند؛ توانستم اعتیادم را ترک کنم و کمکم به زندگی برگشــتم. جزء زندانیانی هستم که مســئولان از او راضی هستند و وضعیت خوبی دارم؛ پنج سال تمام اســت که هیچ ماده مخدری استفاده نمیکنم و زندگی ســالمی دارم. درخواست میکنم مــادر مقتول به مــن رحم کند و مثــل کارهای نیک دیگری که برای شادی روح فرزندش انجام میدهد من را هم ببخشــد. خانواده من فقط توان پرداخت 150 میلیون تومان دارد و درخواســت دارم این پول را بگیرد و رضایت بدهــد. اگر هم رضایت نمیدهد مــن به هرچــه او میخواهد راضی میشــوم فقط درخواســت دارم قبل از اینکه مــن را قصاص کند از صمیم قلبش ببخشد و فکر کند من هم پسر او هستم و خطایی کردم که من را ببخشد و بعد هم قصاصم کند. اینکه او من را نمیبخشد خیلی آزارم میدهد. ســپس قضات دیگر نیز با مادر مقتول صحبت کرده و خواســتار تجدیدنظر در خواستهاش شدند اما این زن همچنان بر قصاص اصرار کرد. با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات برای تصمیمگیری دراینباره وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.