1۴ نکته کلیدی که در مواجهه با مأموران قلابی باید بدانید

Shargh - - حوادث -

کم نیســتند افرادی که در دام سارقانی افتادهاند که در پوشش مأموران پلیس، اموالشان را به سرقت بردهانــد؛ افرادی که عمدتا به دلیل عدم آشــنایی با حقوق شهروندی خود، بیقیدوشرط تسلیم افرادی میشــوند که خود را مأمور پلیس یا ســایر نهادها و ارگانها معرفی میکنند. بررســی نوع رفتار افرادی کــه در دام مأموران قلابی گرفتار شــدهاند، نشــان میدهــد این افراد در احراز هویت کســانی که خود را مأمور دولت معرفی میکنند، سهلانگارانه غفلت کرده و در برابر اتهاماتی که از ســوی مأمورنماها به آنها وارد میشود، با تمرکز و دقت عمل نمیکنند.

اما برای پیشــگیری از گرفتارشــدن در طعمه این سارقان، دانستن 14 نکته زیر ضروری است: 1- عدم آگاهی و مهارت شهروندان در اطمینانیافتن از صحــت ادعای افــرادی که خــود را مأمور دولت و نیــروی انتظامــی معرفی میکنند، دســتاویز مهم و کارایی اســت که بســیاری از مجرمــان مأمورنما با دســتاویز قراردادن آن و با تکیه بــر تجربیات خود در برخــورد با مأموران، دســت به سوءاســتفادهکردن و اخاذی از شهروندان میزنند. 2- از آنجا که مأموران براســاس قانون، حق ورود به حریم خصوصی و منزل شما را ندارند، شما میتوانید با خواســتن کارت شناســایی و حکم قضائی نسبت بــه احراز هویت آنها اطمینــان حاصل کنید و در غیر ایــن صــورت اجــازه ورود آنها به خانــه و خودروی خود را ندهید. ۳- نوع درخواســت کسی که بهعنوان مأمور قانون با شــما برخورد میکند براساس قانون روالی مشخص دارد. اولین چیزی که مأمور درباره شــما باید بررسی کند، احراز هویت شماست و باید اول مدارک شناسایی شما را چک کند و نه کیف پول یا سوئیچ شما را. 4- مأمــور باید برای انتقال شــما بــه کلانتری منتظر اتومبیــل پلیــس بماند، پس اگــر مأمورنما از شــما خواســت که پیاده بــا او همراه شــوید، مؤدبانه از او بخواهید تا منتظر خودرو شــود. اگر او این مســئله را نپذیرفت، مأمورنماست. 5- در نحوه بازرسی سارقان در لباس نیروی انتظامی، نشــانههایی وجود دارد که باید آنها را هوشــمندانه بررســی کنید. مثلا وقتی افرادی با خودروی شخصی و حتــی علائــم و نشــانههایی از خــودروی نیروی انتظامی جلوی شــما را میگیرنــد و راننده خودرو را روشن نگه داشــت و فردی در صندلی عقب صورت خود را مخفی کرد و کســی که بهعنوان ارشد شما را فراخواند از خودرو پیاده نشد، شجاعانه مقاومت کرده و تسلیم نشوید. 6- آشفتهکردن مردم با زدن اتهامات مختلف یکی از روشهای شــایع مأمورنماهاست. در چنین شرایطی اگر فریب آنها را بخورید و شــما را ســوار کنند، حتما در زمان و مکان مناســب دست به سرقت خواهند زد یا با ترساندن شما کیف پول و سوئیچ شما را خواهند گرفت. اگر به خود مطمئن هستید تسلیم آنها نشوید. 7- ســارقان مأمورنما در باندهای زاغزنی نیز فعالیت دارند، بهاینگونه که وقتی شــما از بانک مقدار زیادی پول برداشــت میکنید، یکی از این افراد با واردکردن اتهام به شــما، سعی در سرقت از شما را دارد که باید هوشیارانه در برابر آنها مقاومت کنید. ۸- افــرادی که با خود ارز حمــل میکنند همواره از طعمههای محبوب ســارقانند. اگــر در راه فرودگاه یا در بازگشــت از فرودگاه، خودرویی به جز خودروهای رسمی نیروی انتظامی به شــما فرمان ایست داد، به هیچ عنوان نایستید و فورا با پلیس 110 تماس بگیرید. 9- مأمــوران نیــروی انتظامــی موظفنــد در جرائم رانندگی ســبک، فرد صاحب خودرو را به همراه یک مأمور به پارکینگ انتقال دهند. اگر فرد مدعی جز این کرد، در پلیسبودن او شک کنید. 10- تقاضای حاضرشــدن گشت کلانتری در محل، در مواقعی که به پلیسبودن فردی که خودروی شما را متوقف کرده و میخواهد داخل خودرو بنشیند، شک دارید، بهترین عملکرد ممکن است. 11- یکی دیگر از راههای شــناخت سارقان مأمورنما تناقض است. مثلا مأمورانی که با لباس فرم مشغول به گشتزنی هســتند، هرگز نمیتوانند از خودروهای شــخصی اســتفاده کنند کــه در صورت وجــود این تناقضات باید در مأموربودن افراد شک کنید. 12- به جز مأموران پلیس بزرگراه که فقط به تخلفات رانندگــی میپردازند، همه مأمــوران نیروی انتظامی موظفند در هنگام گشــتزنی از لباس فرم اســتفاده کنند. واردکردن هر نوع اتهــام دیگری از این مأموران باید شما را مشکوک کند. 1۳- در برابــر شــگردهایی کــه ســارقان ملبس به لباس پلیس برای ترســاندن شــما بــه کار میگیرند، مرعوب نشوید. 14- داشــتن آگاهی و دانش نســبت به روند بازرسی مأموران انتظامی از منزل، فروشگاه و ...، مؤثرترین راه برای مصونیت در برابر سارقان مأمورنماست.

پس از گرفتارشــدن در تلــه مأمورنماها چهکار کنیم؟

- آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید. - ســریعا موضوع ســرقت را به پلیس 110 اطلاع دهید یا از طریق مراجعه به کلانتری مربوط به محل ســرقت موضوع را گزارش کنیــد چراکه در این موارد پرونــده با گــزارش به کلانتری و پــس از آن بازدید از محل تشکیل میشود.

- هــر نــوع اطلاعاتــی دربــاره ســارق و اموال بهسرقترفته میتواند مفید باشد، پس آنها را بهدقت در اختیار مأموران قرار دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.