اعترافات مرد جوان درباره قتل نامزدش

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که 9 ســال پیــش نامزدش را به قتل رســاند و به قصاص محکوم شــد، از دادگاه درخواست کرد زودتر آزاد یا قصاصش کنند.

به گزارش خبرنگار ما، این مرد که تابعیت افغانستان را دارد، 9 سال پیش با میله آهنی نامزدش را در باغی به قتل رســاند. او پس از اینکه بازداشت شد، به مأموران گفت: مدتی پیش با فاطمه نامزد کردم و قرار شــد بعد از چند ماه به خانه خودمان برویم. فاطمه را دوست داشتم و میخواســتم با او زندگی کنم اما پس از مدتی متوجه رفتار مشکوک فاطمه شــدم و احساس کردم او با مردان دیگری در ارتباط است. چند بار فاطمه را در ماشــین با پســرها دیدم. یک بار هــم با رحمان به باغ رفت. از این رفتارهای فاطمه خوشــم نمیآمد اما نمیخواســتم از او نیز جدا شــوم. روز حادثه تصمیم گرفتم فاطمه را دنبال کنم تا بفهمم کجــا میرود. فاطمه وارد باغ رحمان شــد همانجا بود که شــکّم به یقین تبدیل شد. خودم را به او نشان دادم و با یکدیگر به صورت لفظی دعوایمان شد. خیلی عصبانی شــده بودم. چشمم به میله آهنی کنار باغ افتاد، آن را برداشــتم و یک ضربه به سر فاطمه زدم؛ او غرق خون شــد و روی زمین افتاد. خیلی ترســیده بودم برای همین از باغ خارج شدم و فرار کردم تا اینکه مأموران من را پیدا کردند.

بهاینترتیب با توجه به گفتههای متهم و شکایت اولیای دم و سایر مــدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه متهــم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. ابتدای جلسه کیفرخواســت قرائت شد؛ ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر شدند و قصاص متهم را تقاضا کردند؛ بعد از آن متهم در مقابل قضات ایستاد و روز حادثــه را همانطور که قبلا تعریف کرده بود شــرح داد و گفت: فاطمه را دوســت داشتم و قصد کشتنش را نداشــتم. فکر نمیکردم با ضربه میله به ســرش جان خود را از دســت بدهد. در پایان جلسه قضات وارد شــور شــدند و متهم را به قصاص محکــوم کردند اما به دلیل اینکه خانواده فاطمه تاکنون نتوانســتهاند تفاضل دیه دخترشان با متهم را پرداخت کنند، او 9 ســال و ســه ماه اســت که در زندان به ســر میبرد؛ به همین دلیل او طبق ماده 429 قانون اساسی جمهوری اســلامی از دادگاه درخواست تعیین تکلیف کرد. روز گذشته در جلسه رسیدگی به این موضوع متهم در برابر قضات ایستاد و ادعا کرد فاطمه را به قتل نرســانده است و گفت: «فاطمه را برادرانش به قتل رساندند و من به ناحق به قصاص محکوم شــدم؛ حالا نیز 9 ســال است که در زندان به ســر میبرم و نه آزاد شــدم و نه اعدام. از شــما درخواست میکنم به وضعیت من رسیدگی کنید تا تکلیفم زودتر مشخص شود.» او ادامه داد: اگر روزی از زندان آزاد شــوم، به کشــور خودم افغانستان بازخواهم گشت و در آنجا زندگیام را ادامه میدهم.

بــا پایان گفتههــای متهم، وکیل متهــم در جایگاه حاضر شــد؛ او دفاعیات خود را از متهم انجام داد و سپس ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام شد. با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.