سرقت از شهروندان با آبپرتقال مسموم

Shargh - - حوادث -

مرد ســارق که با خورانــدن قــرص دیازپام به شــهروندان پولهای آنها را به سرقت میبرد، به وسیله مأموران پلیس بازداشــت شــد. به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردی میانسال است بعد از بازداشت اعتراف کرد پولهای سرقتی را خرج امورات روزانهاش میکرده است. یکی از شــاکیان این پرونده که در دادسرا حضور داشت، درباره جزئیات سرقت به علی وسیلهایزدموسی، بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ناحیه 24، گفت: حدود ساعت هشــت شب 16 فروردین ســال جاری در میدان قزوین پشــت فرمان خــودروی وانتم نشســته و منتظر پســرم بودم تا بــه منزلمان برویــم، در همین حین مرد میانسالی نزدم آمد و خواســت تا چند تختهفرش را با وانــت برایش جابهجا کنم، من منتظر پســرم بودم و به او گفتم کار نمیکنم اما وی دســتبردار نبود و میگفت خــودروی من تمیز و بــرای جابهجایی فرش مناســب اســت، با وجود اصراری که این مرد داشــت به او گفتم این کار را انجام نمیدهم، در همان حین پســرم رســید، آن مرد شــماره تلفنم را گرفت و گفت فردا با تو تماس میگیــرم تا فرشها را جابهجا کنیــم. این مالباخته در اظهاراتش به بازپرس اینگونه ادامه داد: ظهر فردای آن روز )17 فروردین( در همــان حوالی میدان قزوین بودم که آن مرد مجددا ســراغ من آمد و گفت فرشها را به تهرانپارس ببریم، من نهایتا قبول کردم. او ســوار وانت شد و گفت باید فرشها را از خانهای در حوالی دوراهی قپــان برداریم، راه افتادیم، حوالــی دوراهی قپان بودیم که وی گفت کســی که تختهفرشها را باید از او بگیریم اکنون در منزلش نیست و بهتر است برای خوردن ناهار توقــف کنیم اما من به او گفتم کــه ناهار نمیخورم اما وی اصرار کــرد و گفت چه غذایــی میخواهی تا برای ناهار بخــرم، با اصرار او گفتم خودت هرچه میخواهی بخوری بــرای من نیز همان را بگیر، او حتی پرســید که نوشــابه چه رنگی برایت بگیرم که باز به او گفتم هرچه برای خودت گرفتی برای من نیز بگیر. وی ادامه داد: در دوراهی قپان توقف کردیم و این مرد برای خرید ناهار از خودرو خارج شــد چند دقیقه بعد برگشت و ما مشغول خوردن ناهار شــدیم، بعد از دقایقی که ناهارخوردنمان تمام شــد، پرســید تو خوابت نمیآید؟ گفتم خیر اما او گفت که خوابش میآید به همیــن دلیل داخل خودرو نشست. من گفتم خارج از خودرو میمانم، قدم میزنم تا شــخصی که قرار است فرشها را از او بگیریم تماس بگیرد. دقایقی بعد درحالیکه چندین متر بیشتر با وانت فاصله نداشــتم متوجه شدم آن مرد پشت فرمان وانت نشســته و در حال رفتن اســت، خواستم بلند شوم تا به وانت برسم اما انگار حسی نداشتم، پایم به جدول گرفت و زمین خوردم و دیگر چیزی متوجه نشدم. زمانیکه به هوش آمدم، دیدم در بیمارســتان بســتری هستم و تازه فهمیدم آن فرد با خوراندن غذا و بیهوشکردنم، وانت و اموالم را سرقت کرده است. شاکی این پرونده ادامه داد: داخل خودرو ‪4 00‬هزار تومان پول، دو عدد تلفنهمراه و لوازم وانت بود، چند روز بعد از سرقت خودرو شخصی با من تماس گرفت و گفت که مکان خودرویم را میداند. او از من خواســت مژدگانی به او بدهــم که من در دو مرحلــه 150 هزار تومان پول به حســابش واریز کردم و او مــکان خودرویم را به من گفــت. در نهایت، وانت را در یک پارکینگ حوالی میدان خراســان پیدا کردم. پس از این اظهارات، متهم پرونــده نیز با قبول بیهوشکردن مالباختــه و ســرقت از وی، در اظهاراتــش به بازپرس پرونده گفت: 59 سال و ســه فرزند دارم، ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور بودم و مدتی پیش برای زندگی به اسلامشــهر آمدم. کار من خریدوفروش مرکبات بود، از شــهرهای شمالی کشــور میوه بار میزدم و در میدان بارِ تهران میفروختم اما ســال گذشته حدود 20 میلیون تومان پرتقالی که خریده بودم یخ زد و تمام ســرمایهام به هدر رفت به همین دلیــل برای اینکه خرج زندگیام را دربیاورم به این کار )ســرقت( روی آوردم. این سارق بــا اعتراف به پنج مــورد بیهوشکردن افراد و ســرقت خــودرو و اموال در ادامه اظهاراتــش به بازپرس گفت: بعد از برداشــتن خودروها، پول و وســایلی را که داخل آنها بود سرقت میکردم و یکی، دو روز بعد با تماس به مالباختهها میگفتم مکان خودرویشان را میدانم و از آنها برای گفتن مکان خودرو پول میگرفتم. وی درباره نحوه مسمومکردن مالباختهها به بازپرس گفت: چهار قرص دیازپام میخریدم و در غذا و نوشابه آنها میریختم و ایــن افــراد پــس از خوردن غذا مســموم میشــدند همچنین پولــی را که از این طریق به دســت میآوردم صرف گذراندن امورات روزانه میکردم. سرانجام متهم با دستور بازپرس بازداشت شــد و برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. همچنین بازپرس پرونده از شهروندانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفتهاند خواست برای شناسایی متهم به پایگاه ششم اداره آگاهی واقع در خاوران، بلوار ابوذر، میدان نبرد مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.