قصور پزشکی علت فوت الینای ۶ ساله

Shargh - - حوادث -

میزان:

هادی هاشــمیان، رئیس کل دادگســتری گلســتان، قصور پزشــکی در فوت الینای ششساله را مورد اشــاره قرار داد و گفت: دراینباره دو پزشک متخصص، دو پرســتار و مســئول فنی بیمارســتان مقصر شــناخته شــدند. وی افزود: پــس از تکمیل تحقیقات و اعلام نظر هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان، نخستین جلســه رسیدگی به پرونده مرگ الینا فروتن در شــعبه 102 دادگاه کیفری گرگان برگزار شــد. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در نخســتین جلســه دادگاه، خانواده الینا فروتن که به ریاست قاضی حمیدرضا فیروزیان برگزار شد، نماینده دانشگاه علوم پزشکی اســتان و متهمان این پرونده همراه با وکلای خود حضور داشــتند که از شــاکی، متهمــان و وکلای آنها تحقیــق و دفاعیات آنان اخذ شد. هاشمیان اضافه کرد: به دلیل طولانیشدن روند رســیدگی، دادگاه تنفس اعلام کرد و ادامه تحقیق و اخذ اظهارات طرفین پرونده را به جلســه بعدی که 10 روز دیگر برگزار میشــود، موکول کرد. رئیس کل دادگستری گلســتان با بیان اینکه طبق نظریه هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشــکی اســتان، در فوت این کودک ششســاله قصور پزشــکی صورت گرفته است، اظهار کرد: در این نظریه دو پزشک متخصص بیمارســتان طالقانــی هر کدام به میــزان ۳0 درصد و مســئول فنی شیفت شب بیمارســتان به میزان 20 درصد و دو پرستار دیگر این بیمارستان نیز 20 درصد در این حادثه مقصر شناخته شدند. الینا فروتن، دختر ششســاله گرگانی، 14 اردیبهشت سال گذشته پس از انجــام عمل جراحی لوزه در بیمارســتان طالقانی گــرگان به کما رفت و بعد از گذشــت چنــد ماه، 22 مرداد همان سال از دنیا رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.