اعتراف سارق به 100 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

رئیسپلیس پیشــگیری تهــران بزرگ از دســتگیری ســارق لوازم خودرو و اعتراف وی به صد فقره سرقت در شمال تهران خبر داد. سرهنگ «رضا بســتو» گفت: در گزارشهــای رســیده در محدوده کلانتــری 101 تجریش مبنی بر ســرقت لوازم داخلی خودرو، تحقیقات آغاز و در بررســیها مشــخص شد که سرقتها به وسیله یکی از سارقان حرفهای انجام شده است. وی افزود: مأموران کلانتری 101 تجریش، هنگام گشــتزنی متوجه پرســهزنی فــرد مزبور در اطراف خودروی پارکشدهای شدند و درنتیجه سریعا وی را دســتگیر کردند. به گفته سرهنگ بستو، متهم که در ســوابق خود جرائمی از قبیل: ســرقت، جعل عنوان و غصب عناوین دولتی را داشت، در ابتدا منکر هرگونه ســرقتی شــد، اما پس از انتقال به کلانتری و مشــاهده فیلم دوربینهای مداربســته، چارهای جز اعتراف نداشــت. رئیسپلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده تاکنون به صد فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده شــمال تهران و فروش آنها به مالخــری در جنوب تهران اعتراف کرده اســت. این مقام انتظامی در پایان خاطرنشــان کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده اولیه، برای ســیر مراحل قانونی تحویــل پایگاه یکم آگاهی تهران بزرگ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.