دستگیری زن و شوهر با 8۶ کیلوگرم تریاک

Shargh - - حوادث -

میزان:

جانشین سرپرست دادسرای انقلاب مشهد گفت: فردی که قصد داشت به همراه همسرش یک محموله ۸6کیلوگرمی تریاک را به وســیله جاسازی در یــک خودروي زانتیا از نیشــابور به مشــهد منتقل کند، دستگیر شد. قاضی مهدی خدابخشی، جانشین سرپرســت دادســرای انقلاب، ادامــه داد: مأموران عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسانرضوی در رصدهای اطلاعاتی به اخباری دســت پیدا کردند که نشــان میداد فردی قصد دارد یک محموله مواد مخدر را از نیشــابور به مقصد مشهد جابهجا کند که پس از اخذ مجوز قضائی وارد عمل شدند و فرد مورد نظر را که همراه با همسرش با یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به سمت مشهد در حرکت بود شناسایی و متوقــف کردند. وی تصریح کــرد: مأموران پس از متوقفکردن خودروی مورد نظر آن را مورد بازرســی قــرار دادند که موفق به کشــف ۸6 کیلو تریاک که به طرز محرمانهای در بدنه این ســواری جاســازی شده بود، شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.