کشف 10 قطعه عتیقه به ارزش ۶00 میلیون ریال در شیروان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف هفت قطعه اشــیای عتیقه متعلــق به دوره هخامنشــیان به ارزش 600 میلیون ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد. ســرهنگ «مسعود وحیدی» در تشــریح این خبر گفت: مأموران در اجرای ایســت و بازرســی در ابتدای ورودی شــهر به یک دســتگاه خودرو پژو 405 مشــکوک شدند. وی در ادامه اظهار کرد: مأموران در بازرســی از خودرو موفق به کشــف هفت قطعه عتیقه متعلق به دوره هخامنشــیان به ارزش 600 میلیون ریال شــامل قاشق، کوزه، گلدان، سرخنجر، سکه و مجسمه شــدند. فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان با بیان اینکه در این راســتا یک قاچاقچی عتیقه دســتگیر شــد، تصریح کرد: پس از تشــکیل پرونده متهم به همراه اموال مکشــوفه به مرجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.