تصویب قانون کپیرایت امنیت ایجاد میکند

Shargh - - هنر -

شــرق:

وزیر ارشــاد در هفتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط ضمن بیان اهمیت دیپلماســی فرهنگی، گفت: تصویب قانــون کپیرایت بــرای اصحاب فرهنــگ و هنر، امنیت ایجاد میکند.

به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرســانی وزارت ارشــاد، ســیدرضا صالحیامیــری، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی در هفتمیــن همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با تأکید بر این مطلــب اظهار کرد: عمدتا موضوع فرهنگ عامیانــه با فرهنگ عمومی کاملا متفاوت اســت؛ فرهنگ عمومی مجموعــهای از آداب و رسوم و ســنتها محسوب میشــود که در بطن جامعه جاری و ساری اســت و جامعه نسبت به آنها واکنش مثبت دارد.

وی ادامه داد: همچنین فرهنگ عمومی دارای ریشــههای فرهنگی اســت و با خلقیات جامعه ایــران انطباقپذیــر اســت. اما فرهنــگ عامیانه مجموعه رفتارها و ســلوکی محســوب میشود که فاقد ریشــههای فرهنگی و هنری هستند و در جامعه جاری و ساری نیستند و با خلقیات جامعه ایران اسلامی انطباقپذیر نیستند.

وی با بیــان اینکه در یک فضای جغرافیایی به ســر میبریم که محیط آن فرهنگی است، افزود: متأســفانه بیش از یکصد سال پیش با کشف نفت نقابی به چهــره فرهنگ انداخته شــد و فرهنگ ایرانیان آنگونه که باید و شاید شناخته نشد.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی بیان کرد: اگر بتوانیم داشــتههای فرهنگی خــود را احصا کنیم و به لحاظ حقوقی تثبیت کنیم و ســپس بتوانیم در عرصه ملــی و منطقهای عرضه کنیم، اتفاقات جدیدی شــکل خواهد گرفت. متأســفانه در این عرصــه خوب کار نشــده اســت. صالحیامیری گفت: امروز گردش مالــی صنعت فرهنگ هزارو 200 میلیارد دلار است و فقط چین دراینخصوص با ١20میلیــارد دلار فعالیت میکنــد و کره با ‪٤ 2‬ میلیارد دلار دراینزمینه پیشــتاز است. وی با بیان اینکه ما ســبکهای زیاد فرهنگی داریم که ریشه در فرهنگ عمومی دارنــد، ادامه داد: در فرهنگ ما عناصر بســیار زیاد هویتــی وجود دارد که قابل تبدیل بــه صنایــع فرهنگی هســتند و همچنین قابل صادرکــردن به نقاط مختلف دنیا هســتند. برای مثال ســبک تعزیه و شــیوه برگــزاری آن در نقاط مختلف بهخوبی فرهنگ عاشــورا را نمایان میکنــد. صالحیامیــری بیان کرد: هــدف ما در عرصــه فرهنگ عمومی که اکنون مســئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی است، حفظ و گسترش فرهنگ عمومی مردم ایران است. ما باید در عرصه فرهنگ ظرفیتها را شناســایی کنیم و فراینــد حقوقی آنها را انجام دهیم. او ادامه داد: امروز کپیرایــت بحث مهمی اســت و ما انتظار داریم که مجلس هرچــه زودتر آن را به تصویب برساند. ما اکنون در نشر، ترجمه آثار، در فروش و صادرات آثار مشــکل داریم و باید آن را به همت مجلس حل کنیم. مطمئن باشــید بعد از تصویب قانون کپیرایت دچار تحول و جهشی در صادرات کالاهــای فرهنگی خواهیم شــد. او با بیان اینکه در ایــران ظرفیت صنعت فرهنگ میتواند در یک برنامــه بلندمــدت جایگزین صنعت نفت شــود، بیان کرد: تصویــب قانون کپیرایت برای اصحاب فرهنگ و هنر امنیت ایجاد میکند.

وزیر ارشاد عنوان کرد: امروز با موضوع جعل و قاچاق در حوزههای مختلف ازجمله کتاب مواجه هســتیم. کتابها کــه ترجمه میشــوند باید به عرصه جهانی راه یابند. باید از مؤلفان و مترجمان حمایت شــود اما متأســفانه امــروز دراینزمینه مشــکل داریم. صالحیامیری با اشاره به اهمیت حوزه دیپلماســی فرهنگی گفت: زبــان امروز ما با دنیا زبــان مذاکره و گفتوگو اســت. عناصری مانند رســانه، تکنولوژی و صنایــع خلاق فرهنگ بهعنوان قدرت نرم مطرح هســتند. امروزه تولید، انتشــار و توزیع کالاهای فرهنگی نقش مهمی در انتشــار فرهنگ ایرانی- اســلامی دارند. او ادامه داد: دیپلماســی فرهنگی یعنی ایجاد یک ســاز و کار جدیــد با دنیا از طریق فرهنــگ؛ یعنی تعامل فرهنگی میان ملتها. دیپلماسی فرهنگی پایدار، بلندمدت و منطبق بر ارزشها است؛ بنابراین یکی از دلایلی که ما بر دیپلماسی فرهنگی تأکید داریم این اســت که با زبان فرهنگ با دنیا سخن بگوییم. باور کنیــد اگر دنیا بهجای زبان هســتهای با زبان فرهنگی با ما ســخن بگوید همه دنیا سر تعظیم به ما فــرود میآورند و هیچکس در دنیا در حوزه فرهنگی نمیتواند با ایران رقابت کند.

هفتمین همایش ملی حقــوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط صبح روز گذشــته در مرکز همایشهــای کتابخانه ملی آغــاز به کار کرد و تا ساعت ١٧ ادامه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.