«24 فریم»، آخرین ساخته خالق «طعم گیلاس»، در کن به نمایش درآمد فروغ همیشگی عباس کیارستمی

Shargh - - هنر -

لادن موســوی، خبرنگار «شرق» در كن:

وقتی به ٧0 ســال دورههای مختلف از سینمای کن نگاه میکنیم میبینیم که این جشنواره راه درازی را تا به حال طی کرده اســت. اوایل، این جشــنواره بیشتر برای رقابت با جشــنواره ونیز به وجود آمده بــود، اما کمکم و با گذشــت ســالها حالوهوای جشــنواره عوض شد. مســئلهاش دیگر فقط این نبــود که تماشــاگران را با کارگردانان کلاسیککار آشــنا کند، بلکه کارهای جدید، خلاقانــه و صدالبته جنجالبرانگیــز را بر پرده میبرد. همانطور کــه انتظار میرفت، این فیلمها باعث ایجاد عکسالعملهای تندی در بین تماشــاگران بودند؛ مثل فیلم گاســپار نوئــه ‪Gaspar Noe(‬ ) «برگشــتناپذیر» Irreversible(( که فیلمی بهشــدت خشــن و بیرحم در مورد تجاوز اســت. صدها نفر از تماشاگران در موقع پخــش این فیلم در ســال 2002، ســالن را ترک کردند. عــده زیادی از حال رفتند و برادر ســتاره معروف فیلم، ونســان کســل ‪Vincent Cassel(‬ ،) در وســط سالن کارگــردان را با صدای بلند مــورد حمله لفظی قرار داد. امســال اما حرفوحدیثها در مورد نتفلیکس Netflix(،) تهیهکننــده دو فیلــم «اکیــا» okja() و «داســتان میرویتــز» ‪Meyerowitz Stories(‬ ) در جشــنواره کن امســال اســت. نتفلیکس که هرروز بیش از پیش قدرت میگیرد و فیلمها و ســریالهای بیشتری میســازد، توانسته دو فیلم از فیلمهایش را وارد بخش مســابقه کن کند. سینماروهای کلاسیک اما از این موضوع خوشــحال نیستند چون فیلمهای این گروه بر پرده سینما به نمایش درنمیآیند و روی صفحه تلویزیــون و تبلت قابل دیدن هســتند. اکیا به کارگردانی بونگ جــون هو ‪Bong Joon-ho(‬ ) در هنگام نمایشش بهشدت از طرف خبرنگاران هو شد و این هوکردنهــا تا آخر تیتراژ ادامه داشــت. فیلم دیگــر نتفلیکس، «داســتان میرویتزها» هــم دیروز، دوشنبه 22 می )اول خرداد( در کن نمایش داده شد. این فیلم ســاخته نوا بومبــاک ‪Noah Bombach(‬ ) است و داستین هافمن، بن اســتیلر و آدام سندلر در آن بــازی میکنند. این فیلم که کمدی اســت فیلم بدی نیســت، اما چیز جدیدی هم بــرای ارائه ندارد. کارگردان فیلم به ســراغ ســوژه پرطرفدار مشکلات خانوادگی رفته است. فیلم دیگر کن اما «آخر خوب» (‪Happy End‬ ) اثــر کارگــردان بــزرگ، هانکــه ‪Michael Haneke(‬ ) جــزء فیلمهایــی، همهوهمه منتظــر نمایش آن بودند. داســتان فیلــم در مورد خانــوادهای پولــدار و بورژوایی اســت کــه همگی مشــکلات اساســی در زندگــی خود دارنــد. هانکه کارگردان دونخله کن است که این جایزه بزرگ را که همه فیلمســازان دنیا به دنبالش هستند برای فیلم «روبان سفید» و «عشــق» برده است. «آخر خوب» فیلم خوبی اســت، اما انتظار ما از ایــن ابرکارگردان شاید تا حدی بیشتر از این بود.

حواشی كن: روز گذشته فیلم استاد عباس کیارستمی با نام «2٤ فریــم» به عنوان اتفاق هفتادمین ســال جشنواره کن نمایش داده شد.

قبل از نمایش فیلم، تیری فرمو، مدیر جشــنواره کن، روی صحنه ســالن لویی لومیر آمد. تیری فرمو بعد از ابراز تأسف از حمله تروریستی منچستر گفت امسال کیارســتمی در جشــنواره از طریق این فیلم حضور دارد. او همچنین از سینمای ایران تقدیر کرد و گفت: زندهباد ســینمای ایران. او ســپس از مردم خواست تا برای پسر کیارســتمی، احمد کیارستمی که به گفته او بیاندازه به عباس شــبیه است دست بزنند و از ایرانیان حاضر در سالن که تعدادشان زیاد است قدردانی کرد. فرمو گفت این فیلم مجموعهای است از کارها و هنرهایی که کیارستمی در آنها تبحر داشــته؛ مثل فیلمبرداری، عکاســی و نقاشی. او در آخر گفت مطمئن است که عباس از طریق فیلمش در ســالن حضور دارد و همراه تماشــاگران، فیلم را میبیند. عصر روز گذشــته ایرانیان جشــنواره، به یاد علی معلم و براي بزرگداشــتش، زیر چتر ســینمای ایــران در بــازار کن جمع شــدند. از ایــن دو بهطور مفصل برایتان فردا گزارش میدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.