تخرتینهابچند برواز باعداز سپیرومزیر در ا منتزخالباغت ات وفاقک اف نتادسرت

Shargh - - هنر -

حســین بهروزینیا، نوازنده برجسته عود و عضو گروه دســتان که طی امروز و فردا قرار است در شهر شیراز مســترکلاسهای نوازندگی عود را برگزار کند، صبح روز گذشته در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم خبر از «لغو» کنســرت گروه «رودنوازان» در یک ســالن کوچک در این شــهر داد. او در این گفتوگو اعلام کرده بود که توافق ضمنی با مسئولان ارشاد انجام شده بوده و تمامــی بلیتهای این کنســرت که قرار بــوده در یک سالن کوچک در شیراز برگزار شود به فروش رفته، اما به دلایلی نامعلوم از برگزاری این کنسرت سازی جلوگیری شــده است». این خبرگزاری هم با انتشار این گفتوگو با تیتر «نخســتین زنگ خطر دولت برای موســیقی بعد از انتخابات» ادعا کرد که «این نخســتین کنسرتی است که مجوزش صادر نمیشود یا به عبارت دیگر لغو میشود».

اما با پیگیری این مســئله از ســوی بهــزاد مریدی، مدیــرکل ارشــاد اســتان فــارس و همچنین حســین بهروزینیا، مشــخص شــد کــه مجوزهــای لازم برای برگزاری این کنســرت صادر نشــده بوده. از سویی دیگر بلیتی هم برای کنسرت فروخته نشده. حسین بهروزینیا در گفتوگو با «شــرق» اعــلام کرد: «قرار نبــود که این کنسرت بلیتفروشی داشته باشد و مؤسسه شهر آفتاب تعدادی از خانوادههای نوازندگان و همچنین میهمانانی را دعوت کرده بودند». مریدی هم در گفتوگوی تلفنی درباره دلیل عدم صدور مجوز به «شرق» گفت: «بهدلیل محدودیتها و معذوریتهایی که هر اســتانی دارد، ما اغلب مواقع در روزهای قبــل از آغاز ماه رمضان مجوز کنســرت صادر نمیکنیم. به دوســتان این مؤسسه هم همین مسئله را گفتیم و از آنها درخواست کردیم تا تاریخ برگزاری کنسرت را به دو روز جلوتر یا یک هفته عقبتر و همزمان با میلاد امام حسن عسگری)ع( موکول کنند، اما هیچکس دیگر پیگیری نکرد. این در حالی است که ما پیوسته از موسیقی سنتی استقبال ویژه کردهایم و کمترین مشکلی با برگزاری کنســرت نداریم. تنها دلیلش حلول روز اول ماه رمضان و یومالشکبودن روز جمعه این هفته اســت». بهروزینیا هم ضمن اصلاح صحبتهایش در گفتوگو با تســنیم گفت : «مــن در زمان گفتوگو با این خبرگزاری نمیدانستم که بلیتفروشی نشده و صرفا این کنســرت قرار بوده دعوتی باشد. من ١9 سال است که در کانادا زندگی میکنم و در دو دانشگاه در ونکوور تدریس میکنم، اما الان بسیار دوست دارم که به ایران برگردم و حس میکنم که الان وقت این است که به کشور خودم برگردم و به جوانهای علاقهمند در ایران آموزش دهم، اما از یک ســال گذشته که با انجمن موسیقی درباره این کنسرت صحبت میکردم به من یا همکاران میگفتند که نیازی به اینکه بخواهید از الان پیگیری کنید نیست و تنها از ١0 روز قبل به ما اطلاع دهید تا مجوزها صادر شود. آن هم برای ســاز عود که سازی است که حتی صداوسیما هم که ساز نشان نمیدهد، آن را در ماههای حرام و ماه رمضان هم نمایش میدهــد و برای آن حرمت خاصی قائل هستند. به همین دلیل، برای من عدم صدور مجوز برای این کنسرت قابل درک نیست .»

به نظر میرسد که رســانههای منتقد دولت با اسم رمز لغو کنســرت، دور جدید حملات خود را با محوریت حوزه پرطرفدار موسیقی کلید زدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.