ناگهان نقاشیکردن در 84سالگی

Shargh - - هنر -

رافت صراف، پدیده تازهای در میان نقاشــان خودآموخته است که در ســنین بالای 80ســالگی تازه در این زمینه کشــف و شکوفا شده است. برای او نقاشــی بیشــتر حالت درمانی و مسکن داشته اســت و در نخستین نمایشگاهش که روز جمعه پنج خرداد در گالری گلستان برگزار میشود، 36 تابلوی شــگفتانگیزش ارائه خواهد شد. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان درباره نقاشیهای رافت صراف نوشته است: در 84سالگی و در بستر بیماری، برای سرگرمی شروع میکند به نقاشیکردن. آثار بهوجودآمده پر است از شور زندگی، پر است از رنگهای زیبا و پر است از امید. این نمایشگاه واقعا دیدن دارد. آمنه صراف، گرافیست و دختر رافت صراف درباره چگونگی کارکردن مادرش میگوید: واقعیت این اســت که خودم گرافیست هستم و براساس یک اتفاق مادرم به سوي نقاشی کشیده شد. در محل زندگیمان یک خیریه هست که در آن کودکان معلول ذهنی و فیزیکی هســتند و من باید به آنها آموزش نقاشی میدادم. از آن ســو نیز مادرم دوران بیماریاش را ســپری میکرد و به لحاظ فیزیکی و روحی چندان حال مســاعدی نداشت و آلرژی پیدا کرده بود و مدام باید خودش را میخاراند و من برای اینکه از این حالت دورش کنم، باید برایش ابزاری مانند قلم و کاغذ تهیه میکردم که نقاشــی بکشد. به مادرم میگفتم هرچه دوســت داری بکش و هر روز برایــش از بچههای معلول میگفتم و داســتانهای آنها را تعریف میکردم و آنچه تأثیــر گرفتهام را بازگو میکردم. مادرم هم از من میخواســت برایش طراحی کنم که او رنگش بزند و من در ابتدا این کار را نمیکردم چون معتقد بودم که خودش و تخیلاتش را آشــکار کند اما این باعث اضطرابش میشــد. بنابراین مجبور شدم سریع چیزهایی را بکشــم که این خارشها را پشت ســر بگذارد و بعد پرستارهای مادرم به من نهیب میزدند که مادر نمیگذارد ما بخوابیم چون تا دو یا سه نقاشی میکرد و از آن طرف هم مادرم مدام از من میخواست برایش رنگ و قلم تهیه کنم یا برایش طرحی بزنم. اما باز هم اصرار میکردم که از خاطرات خودت نقوشت را پیدا کن و در یکسری از این کارها دقیقا همینطور نقشهای خودش را پیدا کرده است. او میافزاید: اگر مادرم خوب بود خودش تماما رنگ میزد و برای انتخاب رنگ با من صحبت میکرد که فلان زرد یا سبز یا بنفش را میخواهم و این در میان رنگهایم نیست و بینابین اینها برایم رنگ تهیه کن. حتی فرمها را خودش پیدا میکرد و از میان طرحهای من فرم خودش را بیرون میکشید. اما در این بین از من میخواســت به او یاد دهم که نور را چگونه بکشد یا سایه را چگونه بزند. اما هر بار کارهایش را میدیدم، به شکل شگفتانگیزی میماندم که چگونه این نقاشــیها را میکشد و سرم را میگرفتم و با خودم میگفتم: مگر ممکن اســت. آمنــه صراف درباره اینکه رافت صــراف چقدر خودآموز اســت، میگوید: مادرم واقعا الگویی بود برای شــناخت زیباییشناسی برای خود من و شــناخت طبیعت برای خودم. خاطرم هســت که یک صندوقچه داشتم و وقتی ســنجاقکی را در حیاط میدید، پرش را به من نشان میداد و بالش را و میگفت این را ببر در صندوقچهات بگذار و این میشود جهیزیهات! در کودکــی، به ایــن صندوقچه جانور میافتاد و من اینها را داشــتم. او حتی بافتنیهایی که برای برادرم میبافت، انگشــت به دهان میکرد همه را. این نقــوش و طرحهایش زیبا بودند و حتی در خیاطــیاش هم از همین نقوش اســتفاده میکرد. او با تابلوهایی که به دیوار آویزان میکرد و گلکاریاش در باغچه و حتی لباسپوشیدنش؛ همه را با زیباییشناسی خاص خودش مواجه میکرد و اینها زبانزد میشــد. این گرافیســت معتقد است مادرش زمینهای برای درکشــدن و رشد از این موضوع نداشــته است اما او در خانهای زندگی میکرده که تمام در و دیوارش پر از نقوش گل و مرغ بوده است. این خانه پر از نقوشی است از دوران صفویه و قاجاریه و حتی نقوش طاقدیس و شومینهها و خیلی از چیزهای دیگر که من از دوران کودکی به خاطر دارم. متأسفانه این خانــه پلاک میراث فرهنگی خورده و ما در همین اواخر مایل به اهدای آن به ســازمان میراث فرهنگی اصفهان شــدیم که به انتخابات خورد و باید دوباره آن را خــودم پیگیری کنــم. او برای فروش هنوز نظری نــدارد و باید با خانم گلســتان این موضوع را به نتیجه برسانند و درعینحال دوست دارد در همان خانه قدیمی که قرار اســت به میراث فرهنگی تعلق بگیرد، اتاقی را برای آثار نقاشی مادرش در نظر بگیرند. اما رافت صراف نقاش بر این باور است که اگر قرار است تابلوها به فروش گذاشته شود، هزینهها صرف انجمن مدرسهسازی شــود. در این نمایشگاه 36 تابلو در قطع 42 در 32 سانتیمتر عرضه میشود و ســبکش از نظر آمنه صراف، برگرفته از شور زندگی است که در این دو سال که مادرش با بیماری دست به گریبان بوده، این آثار خلق شدهاند. حتی برخی از این آثار در بیمارســتان آفریده شدهاند. متأسفانه او این روزها کمتوان شده و اگر در گذشــته هر 24 ساعت یک تابلو میکشید، الان یک ماه وقت گذاشته تا هشت نقش را در یک تابلو بکشد. رافت صراف از 84سالگی شروع به نقاشی کرده و امروز 86ســاله اســت و امکان دارد که برای دیگر آثارش نیز بهزودی نمایشگاههایي برگزار شود.

نمایشگاه آثار صراف در گالری گلســتان تا چهارشنبه ١0 خرداد از ساعت چهار تا هشت بعدازظهر دایر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.