ایران درودی: یکی از خوشبختترینهای زمینم

Shargh - - هنر -

او اضافه کرد: 33ساله بودم که تابلوی «نفت» من در مجلات مهم دنیا چاپ شــد. مــن آن تابلو را مفت فروختم، به شرط آنکه مطلبی که خودم دوست دارم، زیرش منتشــر شــود. آن مطلب این بود که بشــریت، تمدن را به مملکت ما بدهکار است، زیرا ایران فرهنگ و تمــدن را به دنیا آورد و امروز نفت کشــور ما دنیا را سیراب میکند. من بهعنوان یکی از چهار نقاش ایرانی در آن مجله معرفی شــدم و بعد از آن با خودم گفتم تمام تابلوهایم را به ملت ایران خواهم بخشید و از آن پــس هیچ تابلویی را به هیچ قیمتی نفروختم. فرهاد نظــری - مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخــی - نیز درباره «کاشــی ماندگار» که 2٧ اردیبهشتماه بر سردر خانه ایران درودی نصب شــد، توضیــح داد: این حرکت که با خانه خانم درودی شــروع شــده، طرحی است که به کنوانسیون 2003 برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملمــوس برمیگردد که عنــوان آن «گنجینه زندگی بشــری» اســت. در این طرح، گنجینه و متعلقات آن معرفی میشود. ما سعی کردیم در شهر تهران از تمام ظرفیتهایی که به شهر هویت میدهند، انتخاب کنیم که یکی از آنها خانه مفاخر و مشاهیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.