رشد 4۷درصدی سرمایهگذاری در شهرکهاي صنعتی در سال 9۶

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشــاره به اســتقبال سرمایهگذاران به حضور در شــهرکها و نواحی صنعتی، از رشــد ۴۷درصدی حضور فعالان اقتصادی در این مناطق صنعتــی در دو مــاه اخیر خبــر داد. بــه گزارش روابطعمومی، علی یزدانی با اشاره به شعار امسال و تأکید مقام معظم رهبری بر تولید و اشتغال، افزود: امسال با سرمایهگذاریهای جدیدی که در شهرکها و نواحــی صنعتی صــورت میگیرد، بیــش از ۱۳۰ هزار شــغل جدید ایجاد میشــود. وی با اشاره به روند صعودی سرمایهگذاری در شهرکهای نواحی صنعتی خاطرنشان کرد: در سال 96 با گذشت دو ماه از ابتدای سال تعداد ۱۵۰ قرارداد جدید سرمایهگذاری در شــهرکهای نواحی صنعتی منعقد شده است؛ این درحالی اســت که این تعداد در مقایسه با مدت مشــابه ســال قبل ۵۰ قرارداد بیشتر شــده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: مقایســه آمار سال گذشته و سال جاری از رشد 9برابری از نظر مساحت حکایت دارد و این موضوع تأییدی بر بهبود فضای کســبوکار در کشور است. یزدانی درادامه خاطرنشــان کــرد: در طول فعالیت دولــت تدبیر و امیــد ۱۴هزارو ۷9۵ قــرارداد برای ســرمایهگذاریهای جدید در شهرکهای صنعتی منعقد شده که این رقم در سال گذشته چهارهزارو ۳۱ قــرارداد در فضایی به مســاحت هــزارو ۳۷۳ هکتار بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قراردادهای جدید سرمایهگذاری در دولت یازدهم در مساحت ششهزارو ۲۲۴هکتاری اجرائی میشود، تصریح کرد: تنها در پنج روز پایانی سال گذشــته ۷۳۰ قرارداد برای سرمایهگذاریهای جدید امضا شده که نشاندهنده عزم جدی دولت در سرعتبخشــیدن به تولید و اشــتغال اســت. وی در پایــان خاطرنشــان کرد: در دولــت تدبیر و امید 9هــزارو ۱۵۷ واحد صنعتی بــه بهرهبرداری رســیده کــه ۴9۱هــزارو ۲۷۲ نفــر اشــتغالزایی به همراه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.