سهم یکدرصدی ایران از تجارت جهانی گاز

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: بر سر قیمت صادراتی گاز به هندوستان گپی وجود دارد، این در حالی اســت که هندیها مدعیاند فناوری موردنیاز برای انتقــال گاز ایران از طریق آب را به این کشــور دارنــد. حمیدرضا عراقــی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران، دربــاره آخرین وضعیت خــط لوله صلح بــا بیان اینکــه هندیها از طرق دیگری خواهان گاز ایران هســتند، در گفتوگو با خبرنــگار مهر گفت: هندیهــا گاز ایران را به جز از خط لوله صلــح میخواهنــد. بهعبارتی دیگر میخواهنــد گاز ایــران را از طریق خــط لوله زیر آب به هندوســتان منتقل کننــد. او با تأکید بر این نکته که بخش آبی در قسمت هندوستان از عمق بالایی برخوردار اســت، ادامــه داد: درحالحاضر روی قیمت صادراتی گاز به هندوستان گپی وجود دارد، این در حالی اســت کــه هندیها مدعیاند فناوری موردنیاز برای انتقال گاز ایران از طریق آب را به این کشــور دارند. معــاون وزیر نفت در امور گاز با اشــاره به اینکه با ادامه و تکمیل خط لوله گازی ایــران در منطقه چابهار قــادر به صادرات ایــن محصول بــه هندوســتان هســتیم، تصریح کــرد: هندیها میتواننــد ایــن گاز را به صورت اف.ال.ان.جی یا ال.ان.جی روی کشــتی به کشور خود منتقل کنند؛ همچنین میتوانند از طریق خط لوله زیر آب این محصول را منتقل کنند. عراقی با بیان اینکه ایران امسال وارد تجارت گاز شده است، اضافه کرد:۵۰ ســال نخست فعالیت صنعت گاز ایــران معطوف به تأمین نیاز داخلی کشــور بود و در ۵۰ ســال دوم انتظار میرود وارد فضای جدید صادراتی شویم. این در حالی است که با توجه به منابعی که در اختیار داریم، ســهم خیلی کمی از تجــارت جهانی )یك درصد( را به خود تخصیص دادهایم. حال آنکه این سهم در افق ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد تجارت جهانی برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.