شرکت ملی نفتکش ایران ۷۰ قرارداد اجاره نفتکش امضا کرد

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از امضای بیش از ۷۰ قــرارداد اجاره نفتکشهــای ایرانی با شــرکتهای بــزرگ خارجی خبــر داد و گفت: فعلا برنامــهای برای افزایش ظرفیت ناوگان این شــرکت نداریــم. به گزارش وزارت نفت، ســیروس کیانارثی اظهــار کرد: شــرکتهایی که با آنها قــرارداد اجاره کشــتی امضا شــده اســت، بهطور عمده اروپایی و آســیایی هســتند. وی به تأثیر برجام بر شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد و افزود: اجرای برجام تأثیر کلیدی بر شــرکت ملی نفتکش ایران داشته است و این شــرکت به خوبی این موضوع را حس میکند. پس از اجرای برجام و رفع تحریمها، نفتکشهای ایرانــی به راحتی در آبهای بینالمللی و اروپا تردد میکنند. مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت ملی نفتکــش ایران، به حل مشــکلات بیمه و ردهبندی اشــاره کرد و افزود: هماکنون نفتکشهای ایرانی، نفت برخی از شــرکتها از ایتالیا و اســپانیا را حمل میکنند؛ ضمن اینکه با لهســتان نیز در حال مذاکره هســتیم. وی همچنین از نوسازی ناوگان این شرکت با اســتفاده از ظرفیتهای داخلــی خبر داد و گفت: برنامه نوسازی ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.