فازهای جدید پارسجنوبی آغازی برای صادرات گاز به گرجستان

Shargh - - اقتصاد -

افزایش تولیــد از فازهای جدیــد پارسجنوبی موجب شــده اســت ما در تجارت جهانــی گاز و مذاکرات با کشورهای همسایه دست بالا را داشته باشــیم. مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ایران گفت: پارسجنوبــی هماکنون حدود ۷۵ درصد از تولید گاز کشــور را در اختیار دارد و باید برداشت از این مخزن مشــترک و افزایــش تولید از آن اولویت اصلی ما باشــد. بهزاد بابازاده تصریح کرد: امروز با تکیه بر افزایش تولید از پارسجنوبی یک پله در تجــارت جهانی گاز بالاتر رفتهایــم و برای اولینبار گاز را به گرجستان نیز صادر خواهیم کرد و تصمیم داریم علاوه بر کشــورهای همســایه با کشورهای دورتــر نیز وارد مذاکره شــویم. وی افزود: به طور میانگین روزانه تقریبا بیش از 6۰ میلیون مترمکعب گاز مازاد بر مصرف در کشــور وجود دارد و این یک مزیت صادراتی برای ماســت. مازاد گاز تولیدی در کشــور میتواند موقعیت مــا را در تجارت جهانی گاز بالا بــرد و هم موقعیت امنیتی بهتری بین ما و کشورهای همسایه ما ایجاد کند و درآمد شایانی نیز برای کشور پدید خواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.