کلاهبرداری هکرها از یک میلیون تلفن همراه

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

وزارت کشــور روسیه از دستگیری ۲۰ هکر حرفهای در این کشــور خبر داد. به گزارش وســتی، ایرانا ولک، سخنگوی وزارت کشور روسیه گفت: این عملیات با کمک ســازمان امنیت روســیه، پلیس و نهادهای نظارتی انجام شد که در پی آن گروه بزرگی از تبهکاران اینترنتی شناسایی و بازداشت شدند. وی افزود: این هکرها که در نقاط مختلف روســیه ساکن بودند، با استفاده از یک ویروس پنهان تروجان بیش از یک میلیــون تلفنهای همراه را آلوده کردهاند. به گفته وی، این گروه هکــری پیامکهای پنهانی را به گوشیهای همراه ارسال و سپس با شگرد خاصی به برداشت پول از حساب بانکی و اعتبار سیمکارتهای تلفــن همــراه اقــدام میکردنــد. این مقــام روس خاطرنشــان کرد: بیش از ۵۰ میلیــون روبل با کمک این ویروس هوشمند از حســاب صاحبان تلفنهای هوشــمند در روسیه برداشت شده است. این هکرها که بین ۲۵ تا ۳۰ ســال دارند، براي تحقیقات بیشــتر و رســیدگی به پرونده آنان در دادگاه، در بازداشــت پلیس روسیه به سر میبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.