جلوگیری از زمینخواری ۶۵هزارهکتاری در سال

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: ســالانه حدود ۲۵ هــزار هکتــار از منابع طبیعی کشور براساس احکام قضائی خلع ید و از تصرف ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار جلوگیری میشــود. خداکرم جلالی اظهار کرد: ســالانه حدود ۲۵ هزار هکتار خلع ید براساس احکام قضائی انجام میشود. در ضمن از تصرف حدودا ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار نیز از ســوي یگان حفاظت منابع طبیعی با کمکهای مردمی جلوگیری ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.