با ترور مبارزه کنید

Shargh - - روزنامه -

روزنامــه آمریکایــی یواسایتودی هم در تیتر یک خود به ســفر ترامــپ به عربســتان توجه کــرده و به ســخنرانی و دیدارهای او با رهبران کشــورهای مســلمان عربی پرداخته اســت. یواسایتودی از قول ترامپ نوشــته که رهبران مســلمانان باید با تروریسم مبارزه کننــد. در گزارش این روزنامه آمریکایی همچنین به ادعاهای ترامپ درباره مسلمانان در دوران تبلیغات ریاستجمهوریاش اشاره شده اســت. یواسایتودی نوشــته ترامپ گرچه امروز در کنار مسلمانان قرار گرفته و با تکتک رهبران شرکتکننده در اجلاس ریاض دیدار و گفتوگو کرده و از تحکیم روابط کشورهای عربی مسلمان با آمریکا گفته، اما او در دوران تبلیغاتش حملات شــدیدی علیه مســلمانان داشته و آنها را عامل تروریسم معرفی کرده است. ترامپ در اجلاس ریاض از رهبران مســلمان خواسته با تروریســم مبارزه کنند و با هم متحد شــوند. یواسایتودی در عکس یک دو «شــکارچی توفان» را به تصویر کشــیده اســت. دوگ مک اینتایر و بیلــی بانر، دو خلبان جتهای جستوجوی گونزو هستند که حین وزش بادهای شدید و وقوع توفانهای سهمگین در آمریکا سوار بر هواپیما پرواز میکنند تا توفان را در ارتفاعات رصد کنند. این در حالی است که وقتی توفانهای شــدید میوزند بسیاری از پروازها لغو میشوند. آنها میدانند وزش بادهای خطرناک اقیانوسی از روز اول ماه ژوئن آغاز خواهد شد، به همین دلیل از امروز مشغول تمرین شدهاند. یواسایتودی در گزارشی دیگر خبر میدهد پنتاگون عضوگیری از میان شهروندان تغییر جنسیت داده را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

نکته: برخلاف همیشه خبرهای داخلی آمریکا مهمترین سوژههای صفحه یک یواسایتودی به شمار میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.