سردرگمیهای یک نخستوزیر

Shargh - - روزنامه -

چند روز پیش نخستوزیر بریتانیا در سخنرانی در جمع هوادارانش تضمین داده بود محافظهکاران بریتانیا به مانیفست اساسی این حزب بازمیگردند. اما حالا گاردین در تیتر یک خبر میدهد خانم نخستوزیر برای اجرائیکردن این مانیفست دچار بحران شده است. منظور خانم می این بود کــه دولت کامرون، در بخشهــای خدمات درمانی بار اصلی را به دوش گرفته و نتوانسته به رؤیای خصوصیسازی تحقق ببخشد. او قول داد چنانچه در انتخابات ژوئن برنده باشد، این رؤیا را بهدرســتی محقق کند. اما حالا در گزارش گاردین میخوانیم گویا او از اجرائیکردن این وعدهها انصراف داده و به پله اول بازگشته است. ترزا می البته ادعا میکند بازگشــتی در کار نیســت. گاردین بهعنوان نمونــه از مالیات پیری نام برده و بــه حرفهای خانم می دراینباره اشــاره کرده اســت. او گفته بود تا 10 ســال آینده بیش از دو میلیون شهروند بالای ۷5 سال خواهیم داشت که هزینههای پزشکی خاصی دارند. اگر ما اطلاعات درستی در این زمینه نداشته باشیم، با وضعیتی که نظــام درمانی بریتانیا دارد، بهزودی ورشکســته خواهد شــد. از حرفهای خانم می اینطور برداشت شده که او قرار است مالیات پیری برقرار کند. اما نخستوزیر در مصاحبه جدیدش با بیبیسی این ادعا را رد کرده و به قول گاردین گویا گیج و سردرگم به پله اول بازگشته است. این روزنامه در گزارشی دیگر ادعا کرده فایلهای محرمانه منتشرشــده از فیسبوک نشــان میدهد در هر ماه بیش از 1۴ هزار حساب کاربری در این شبکه اجتماعی مسدود میشود. علت مسدودیت این حسابها انتشار عکسها و مطالب وقیح جنسی است.

گاردین برای عکس یک خود از تصاویر فیلترشده در فیسبوک استفاده کرده است.

نکته: نشنالنیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.