الشرقالاوسط پروژه صلح باید از اساس تغییر کند

Shargh - - روزنامه -

ترامپ به محض ورود به فرودگاه بنگوریون در اســرائیل، از پروژه صلح خاورمیانه حرف زده و گفته از نتانیاهو میخواهم در این روند تغییراتی اساســی به وجود آورد و صلــح را به مفهوم واقعی دنبال کند. روزنامه الشرقالاوسط عربستان در تیتر یک خود به این موضوع پرداخته است. ترامپ در سخنرانیاش بهوضوح گفته: «من در سفر به خاورمیانه به این نتیجه رســیدم که ثبات در این منطقه میتواند پروژه صلح را به ثمر بنشــاند. من دلایل خوبی برای به دســتآمدن صلح میان فلســطینیها و اســرائیلیها پیدا کــردهام. اگر تغییرات اساسی در این روند به وجود بیاید، نتیجه خوبی حاصل خواهد شد. عکسی از ترامپ مشغول سخنرانی در فرودگاه بنگوریون اسرائیل در صفحه یک الشرقالاوسط دیده میشود. او در سفر به سرزمینهای اشــغالی علاوه بر نتانیاهو، نخستوزیر اســرائیل، با محمود عباس دیدار خواهــد کرد. روزنامه الشرقالاوســط صفحه یــک خود را با تحلیلی درباره توافق امنیتی آمریکا و عربســتان و دیگر کشــورهای عربی مســلمان در نشســت ریاض آغاز کرده است. این تحلیل ادعا میکند باید یک تشــکیلات منسجم امنیتی واحد در منطقه ایجاد شــود تا با خطر ایران مبارزه کند! در ضمن در توافق هســتهای ایران و غرب نیز تجدیدنظر شود! مطلب دیگری که در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد مربوط است به اظهارات روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه درباره وضعیت نظامی ایران چه در داخل و چه در خارج.

نکته: خبرهای مهم منطقه خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.