سالانه ۱۳ میلیارد درهم غذا اسراف میشود

Shargh - - روزنامه -

چیزی تا آغاز ماه رمضان باقی نمانده است. امارات برای شروع این ماه آماده میشود. نشنالنیوز در عکس یک خود این آمادگی را نشان میدهد؛ مسئولان برجهای مراقبتی ساحل را برای استفاده مردان از دریا در ســاعتهای شبانه چک میکنند. با آغاز ماه رمضان استفاده از دریا در طول روز ممنوع اســت. با این حســاب فقط در طول شب تا ســحر مردان اماراتی میتوانند از ساحل و دریا استفاده کنند. این روزنامه در تیتر یک هم به حواشــی ماه رمضان در امارات میپردازد و خبر میدهد در طول یک ســال دورریز غــذای مصرفی اماراتیها چیزی حدود 1۳ میلیارد درهم است. نشنالنیوز نوشته: فرهنگ «هر چقدر میتوانی بخور» یعنی اینکه به طور متوســط هر شــهروند در طول روز 2.۷ کیلوگرم خــوراک را به زباله نزدیک میکند و این عدد در ماه رمضان نزدیک به دو برابر خواهد شــد. این فرهنگ در امارات جاری اســت. دولت امارات نســبت به این مسئله هشــدار داده و از هتلها خواســته کمک کنند تا این فرهنگ تا حدود زیادی تغییر کند. همچنین دولت برای جلوگیری از هدررفت آب، مساجد این کشور را به شیرهای هوشمند مجهز کرده است. گزارشی در این زمینه در صفحه یک این روزنامه به چشم میخورد. نشنالنیوز در گزارشی دیگر به موضوع سفر ترامپ به سرزمینهای اشغالی پرداخته و نوشته رئیسجمهور ایالات متحده با هدف ازسرگرفتن مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل به این منطقه سفر کرده است.

مطالب متنوعی در صفحه یک نشنالنیوز به چشم میخورد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.