«کوشکی» و «دلبر» در انتظار فرزند

Shargh - - جامعه -

مدیــر پروژه یوزپلنگ آســیایی گفت: حدود دو سال اســت که برای زادآوری طبیعی دو یوزپلنگ آســیایی در محل نگهداری سازمان محیط زیست تلاش کردهایم اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهایم.

هومــن جــوکار در گفتوگــو بــا خبرگــزاری صداوســیما افزود: قرار اســت تا دو مــاه آینده از طریق لقــاح مصنوعی ایــن دو یوزپلنگ را دارای فرزنــد کنیم و درحالحاضر ایــن دو گونه در حال انقراض در انتظار فرزند هستند.

وی گفت: به دلیل اینکه این گونهها، گونههای بســیار ســختی برای زادآوری در محیط اسارت و جایگاه هســتند، تا دو ماه آینده نســبت به آخرین شــانس زادآوری طبیعــی ایــن دو گونــه اقدام میکنیم.

جــوکار ادامــه داد: تنها راهکار ما این اســت که این دو گونه را در یک محیط مشــترک معرفی کنیم و اگر این موضوع جواب نداد، با تأیید مشاور بینالمللیمان وارد مرحله جدیدی میشــویم و آن مرحله انتقال اســپرم بــه نزدیکترین تخمک ماده اســت و این امــر با دخالت کــم ما صورت میگیــرد و اگــر آن هم بــاز جواب نــداد مراحل دیگری را آزمایش میکنیم.

مدیر پروژه یوزپلنگ آســیایی با اشاره به اینکه درحالحاضر ما تنها یک یوزپلنگ نر برای زادآوری در محل یادشــده داریــم، افــزود: در واقع وجود یک یوزپلنگ نر کار بســیار مشکلی برای زادآوری ایــن گونه در حال انقراض اســت اما چون اصرار سازمان محیط زیســت بر این است که هیچ گونه جدیــدی از طبیعت به اســارت درنیایــد، ما تمام تلاشمان را با همین یک یوزپلنگ انجام میدهیم.

جــوکار تصریح کــرد: در معــدود جاهایی در دنیا این موفقیت حاصل میشــود و به این روش اســت که تعداد یوزپلنگهای نــر را زیاد میکنند تا بــه صورت طبیعی زادآوری صــورت بگیرد اما چون این کار برای ما با توجه به جمعیت طبیعی یوزپلنگهــا وجود ندارد و بــه چرخه اصلی آنان آســیب میزند، مــا وارد مراحــل تکنیکیتر مثل زادآوری با دخالت انسان میشویم.

وی افزود: موضوع بارورشدن یوزپلنگ ماده یا همــان «دلبر» به صورت طبیعی تــا دو ماه آینده مشــخص میشــود که اگر هیچ انگیزهای وجود نداشته باشــد با بانک ژنی که از کوشکی دریافت کردهایم و در دمای هشــت درجه ســانتیگراد در حال نگهداری اســت، وارد مراحــل مصنوعی و تکنیکی برای بارورکردن دلبر میشویم.

جوکار اظهار کرد: ســازمان محیط زیســت در چند ســال اخیر زحمات زیــادی در کنار UNDP )ســازمان ملل متحد( برای جلوگیری از انقراض یوزپلنــگ آســیایی انجــام داده اســت و تاکنون توانســتهایم در حفظ جمعیتی که از قبل داشتیم موفق باشیم اما اگر بخواهیم میزان یوزپلنگهای آســیایی را در مقایســه با دیگر یوزپلنگهای دنیا بســنجیم جمعیت یوزپلنگهای آسیایی که تنها در ایران وجود دارند به حدی رســیده اســت که هر لحظه در خطر انقراض اســت که این موضوع ناامیدکننده است.

جــوکار بــا اشــاره بــه تعــداد یوزپلنگهای موجود در کشــور گفــت: درحالحاضــر در پهنه شــشمیلیونهکتاری عرصهای کــه محل زادگاه یوزپلنــگ و حیات وحش در کشــور اســت طبق آخرین آمار بین 40 تا 70 قلاده یوزپلنگ وجود دارد اما نکته درخورتأمل اینجاســت که در استان یزد یوزپلنگ آســیایی دیگر به چشم نمیخورد و این موضوع نگرانکننده است.

مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی ادامه داد: تاکنون هموطنان نســبت بــه زادآوری و حفظ و صیانت از این گونــه تلاشهای خوبی داشــتهاند چراکه ایــن موضوع یک مســئله ملی اســت و از مردم میخواهم برخورد خوبی نســبت به این موضوع داشته باشند و هیچکس فکر نکند که یوزپلنگها برای ســازمان محیط زیست یا ارگان دیگری است بلکه یوزپلنگ آســیایی متعلق بــه تمامی مردم ایران است.

جوکار خاطرنشــان کرد: برای حفظ صیانت از یوزپلنگ آســیایی هرکس به طبــع خود میتواند با اطلاعرســانی و آگاهــی به مردم بــرای حفظ یوزپلنگ و حتی کمکهای نقدی برای بهســازی معابر اصلی و محلهای تردد یوزپلنگ در کشــور گام مهمی بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.