اعلام شرایط کفالت والدین از سوی بیمهشدگان تأمین اجتماعی

Shargh - - جامعه -

شــرق:

براســاس قوانیــن و مقــررات تأمین اجتماعــی، افــراد تحت تکفل بیمهشــده اصلی میتواننــد بهتبــع از وی از خدمات این ســازمان برخوردار شــوند. یکی از گروههایی که میتوانند تحت تکفل بیمهشــدگان قرار گیرنــد والدین آنها هســتند. برای تحت پوشــش قرارگرفتن والدین و برخورداری آنها از خدمات این ســازمان، باید سن پدر ٦0 ســال تمام و مادر ٥٥ ســال تمام باشــد، تأمین معاش پدر و مادر برعهده بیمهشــده باشد و از هیچ سازمانی مســتمری دریافت نکنند یا به تشــخیص کمیســیون پزشــکی موضوع ماده ۹۱ این قانــون ازکارافتاده باشــند. همچنین، در زمان ارائه تقاضای کفالت برای والدین، آنها بیمهشــده ســازمان تأمیــن اجتماعی نباشــند. خاطرنشــان میســازد، والدین بیمهشــده برای تحت پوشش قرارگرفتن، مشــمول ســایر صندوقهــای بیمه و بازنشســتگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کســور بازنشستگی یا دریافت حقوق و مستمری نباشند. بیمهشــده برای تحــت تکفل قــراردادن والدین بیمهشــده، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین را به هنگام مراجعه به شــعبه ســازمان تأمین اجتماعی بههمراه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.